فایل word کارايي هيدروکسيد دوگانه لايه اي منيزيم-آلومينيم در حذف فسفر از محلول آبي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word کارايي هيدروکسيد دوگانه لايه اي منيزيم-آلومينيم در حذف فسفر از محلول آبي :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : سلامت و محيط زيست

تعداد صفحات :18

زمینه و هدف: فسفر بعنوان یکی از آلاینده های پساب های کشاورزی، صنعتی و شهری، نقش مهمی در غنی شدن یا به پروردگی (Eutrophication) آب های سطحی دارد. استفاده از جاذب های کاتیونی، روش شناخته شده و موثری برای حذف آنیون هایی مانند فسفات از محیط های آبی است. در این میان، هیدروکسیدهای دوگانه لایه ای (LDHs) Layered double hydroxides) بعنوان جاذب های تبادل آنیونی با کارایی بالا شناخته شده اند. در این مطالعه، فایل word کارايي هيدروکسيد دوگانه لايه اي منيزيم-آلومينيم در حذف فسفر از محلول آبي مورد بررسی قرار گرفت.روش بررسی: هیدروکسید دوگانه لایه ای منیزیم-آلومینیم (Mg-Al-LDH-Cl) با استفاده از روش هم رسوبی تولید و برای حذف فسفر از محلول آبی بکار برده شد. آزمایش های سینتیکی و تعادلی جذب فسفر به وسیله Mg-Al-LDH-Cl در حالت بسته، با بررسی اثر عوامل مختلف مانند زمان تماس، غلظت اولیه فسفر، pH، قدرت یونی و دوز جاذب بر کارایی حذف فسفر بوسیله LDH، انجام شد.یافته ها: نتایج آزمایش سینتیکی نشان داد که جذب فسفر به وسیله LDH پس ازmin 30 به تعادل رسید. مدل شبه درجه دوم، بهترین برازش را بر داده های سینتیکی جذب فسفر داشت و این نشان می دهد که جذب شیمیایی، کنترل کننده سرعت جذب فسفر بوسیله LDH بود. همچنین، مدل لانگمویر بهترین برازش را بر داده های آزمایش جذب داشت و بیشترین ظرفیت جذب با استفاده از این مدل 37.83mg P/g بدست آمد.نتیجه گیری: مطالعه حاضر نشان داد که درصد جذب فسفر با افزایش زمان تماس و غلظت LDH افزایش، ولی با افزایش غلظت اولیه فسفر، pH و قدرت یونی کاهش می یابد. شرایط بهینه برای جذب سطحی آنیون فسفات بوسیله Mg-Al-LDH بصورت غلظت20mg P/g ، زمان2h ، pH برابر با 3، دوز جاذب10g/L و قدرت یونی0.03mol/L ، تعیین شدند.
كلید واژه: جذب سطحی، سینتیک، فسفر، به پروردگی، هیدروکسید دوگانه لایه ای

لینک کمکی