فایل word الگوي توسعه لجستيک الکترونيک در نزاجا با رويکرد تشخيص و پاسخ

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word الگوي توسعه لجستيک الکترونيک در نزاجا با رويکرد تشخيص و پاسخ :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مديريت نظامي

تعداد صفحات :32

لجستیک تشخیص و پاسخ، یک لجستیک (آماد و پشتیبانی) انطباق پذیر با محیط است که می تواند نیازمندی های محیط خویش را با سرعت مناسبی تشخیص دهد و خود را به نحوی تغییر دهد که منطبق با این نیازمندی ها باشد. این تحقیق از حیث هدف کاربردی و از حیث روش، توصیفی- تحلیلی است. این مقاله در پی ارائه و تبیین مدل (الگوی) عمومی نحوه ارتباط میان عوامل موثر بر لجستیک الکترونیک نظامی با رویکرد تشخیص و پاسخ است. عوامل موثر بر لجستیک الکترونیک نظامی با استفاده از روش تحلیل مضمون احصاء گردیده است، ضمن اینکه برای دستیابی به الگوی عمومی روابط متغیرها، از روش الگو سازی ساختاری تفسیری (ISM) استفاده شده است. قلمرو مکانی تحقیق، نزاجا است. روش ISM از تکنیک های تصمیم گیری و تجزیه و تحلیل سیستم بر مبنای نظر خبرگان است، لذا جامعه آماری تحقیق شامل 13 نفر از خبرگان لجستیک الکترونیک در نزاجا است. یافته های تحقیق بیانگر تاثیرگذاری سه مولفه اصلی رویکرد تشخیص و پاسخ شامل: پایداری، سرعت و انعطاف پذیری بر لجستیک الکترونیک نظامی با اثر میانجی لجستیک الکترونیک با مولفه های زیرساخت فناوری اطلاعات، فناوری ردیابی محموله، تولید و توزیع بهنگام، ظرفیت و سهولت حمل و نقل است. در این تحقیق ضمن ارائه الگوی معادلات ساختاری تفسیری که بیانگر سطوح تاثیرگذاری و تاثیرپذیری عوامل است، تحلیل با استفاده از روش (ماتریس اثر ضرب ارجاع متقابل کاربردی) «MICMAC» نیز به تحلیل قدرت محرکی و میزان وابستگی هر کدام از عوامل پرداخته شده است.
كلید واژه: لجستیک نظامی، لجستیک الکترونیک، رویکرد تشخیص و پاسخ، الگوی توسعه لجستیک

لینک کمکی