فایل word ارزيابي وضعيت بالندگي اعضاي هيات علمي و ارائه راهکارهاي مطلوب براي ارتقاي آن (مورد مطالعه: يک دانشگاه نظامي)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word ارزيابي وضعيت بالندگي اعضاي هيات علمي و ارائه راهکارهاي مطلوب براي ارتقاي آن (مورد مطالعه: يک دانشگاه نظامي) :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مديريت نظامي

تعداد صفحات :35

هدف از این پژوهش، ارزیابی وضعیت بالندگی اعضای هیات علمی و ارائه راهکارهای مطلوب برای ارتقای آن است. اعضای هیات علمی از عوامل زیربنایی آموزش عالی هستند که توسعه کیفی آن ها تاثیر بسزایی بر عملکرد دانشگاه ها دارد و توجه به بالندگی اعضای هیات علمی به عنوان مهم ترین نیروهای متخصص کشور ضرورتی انکارناپذیر است. با توجه به تحولات سریع علوم نظامی در دهه های گذشته، ضرورت توجه به آموزش نظامی نوین بیش از سایر حوزه ها احساس می شود و توانمندسازی اعضای هیات علمی به عنوان یک برنامه بنیادی و با رویکردی توسعه ای مورد توجه قرار گرفته است. روش پژوهش، توصیفی – پیمایشی و جامعه آماری آن کلیه اعضای هیات علمی دانشگاه مورد مطالعه بود.تعداد 94 نفر با استفاده از روش تصادفی طبقه بندی شده به عنوان نمونه انتخاب شدند.نتایج به دست آمده نشان داد که وضعیت بالندگی اعضای هیات علمی و مولفه های آن (بالندگی سازمانی، بالندگی آموزشی، بالندگی فردی) به جز مولفه بالندگی حرفه ای، در سطح 0.05 بالاتر از متوسط نظری قرار دارند. نتایج همچنین نشان داد بین دانشکده های دانشگاه مورد مطالعه از نظر بالندگی اعضای هیات علمی در سطح 0.05 تفاوت معنی داری وجود دارد و میزان میانگین نمرات اعضای هیات علمی دانشکده مدیریت بیشتر از دانشکده های زبان و پرواز است. نتایج تحلیل عاملی نیز برازش الگوی بالندگی اعضای هیات علمی را تایید کرد و نشان داد که مولفه های مطرح شده در پژوهش به خوبی بالندگی اعضای هیات علمی را ارزیابی می کنند.در پایان، با توجه به نظرات اعضای هیات علمی دانشگاه مورد مطالعه، راهکارهایی برای ارتقای بالندگی اعضای هیات علمی ارائه گردیده است.
كلید واژه: بالندگی اعضای هیات علمی، بالندگی سازمانی، بالندگی حرفه ای، بالندگی آموزشی، بالندگی فردی

لینک کمکی