فایل word ارزيابي و اولويت بندي ابعاد کيفيت خدمات آموزشي مبتني بر الگوي سروکوآل با بهره گيري از رويکرد ترکيبي AHP-VIKOR (مطالعه موردي: دانشگاه افسري امام علي (ع))

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word ارزيابي و اولويت بندي ابعاد کيفيت خدمات آموزشي مبتني بر الگوي سروکوآل با بهره گيري از رويکرد ترکيبي AHP-VIKOR (مطالعه موردي: دانشگاه افسري امام علي (ع)) :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مديريت نظامي

تعداد صفحات :25

امروزه کیفیت خدمات یکی از مهم ترین جنبه های مدیریتی سازمان های خدماتی است. با وجود اهمیت روزافزون مقوله کیفیت خدمات در دنیای پیچیده، سخت و رقابتی حاضر، بنابر دلایل چندی، اندازه گیری کیفیت در آموزش متفاوت و بسیار مشکل تر از بخش های دیگر است. از سوی دیگر خدمات وجه تمایزی برای دانشگاه ها بوده و در نهایت رضایتمندی دانشجویان را به دنبال خواهد داشت. در این میان دانشگاه افسری امام علی (ع) نقش ویژه ای را در تربیت نیروی انسانی متخصص و نظامی در کشور جمهوری اسلامی ایران دارد. به همین منظور در این مقاله به ارزیابی و رتبه بندی کیفیت خدمات (الگوی سروکوآل) در دانشگاه افسری امام علی (ع) با به کارگیری تکنیک تلفیقی AHP/VIKOR، می پردازیم. یافته های پژوهش بیانگر ابعاد کیفیت خدمات بر اساس اهمیت آن هاست. ابعاد ملموس بودن، قابلیت اطمینان، پاسخگویی، تضمین و همدلی به ترتیب اهمیت و تاثیرگذاری بیشتری را در رتبه بندی کیفیت خدمات سه دانشکده مدیریت و علوم نظامی، دانشکده مهندسی و پرواز و دانشکده علوم پایه دانشگاه افسری امام علی (ع) داشته است.
كلید واژه: کیفیت خدمات، الگوی سروکوآل، AHP ،VIKOR

لینک کمکی