فایل word ارزيابي عوامل موثر بر تحقق حکمروايي خوب روستايي با تاکيد بر عملکرد دهياري ها مطالعه موردي: دهستان چايپاره بالا، شهرستان زنجان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word ارزيابي عوامل موثر بر تحقق حکمروايي خوب روستايي با تاکيد بر عملکرد دهياري ها مطالعه موردي: دهستان چايپاره بالا، شهرستان زنجان :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : جغرافيا (برنامه ريزي منطقه اي)

تعداد صفحات :16

شناسایی موثرترین سطح نحوه حکومت و مدیریت بر تحقق برنامه ها و اهداف توسعه روستایی از الزامات اساسی محسوب می گردد. در این راستا در تحقیق حاضر به بررسی عوامل موثر بر تحقق حکمروایی خوب روستایی با تاکید بر عملکرد دهیاری ها در دهستان چایپاره بالا واقع در شهرستان زنجان پرداخته شده است. روش تحقیق به صورت توصیفی-تحلیلی و روش گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای و میدانی (پرسشنامه، مصاحبه) می باشد. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل تمامی روستاهای دهستان چایپاره بالا واقع در شهرستان زنجان می باشند برای انتخاب نمونه از جامعه آماری از فرمول اصلاح شده کوکران استفاده شد که تعداد نمونه لازم جهت تکمیل پرسشنامه 160 خانوار محاسبه گردید. به منظور سازگاری درونی و رواییپرسشنامه ها از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد. برای این منظور تعداد 30 پرسشنامه تکمیل و پیش آزمون گردید و ضریب آلفای بدست آمده برای با 0.74 درصد به دست آمد. یافته های تحقیق نشان می دهد سطح رضایت مردم از عملکرد دهیاران در وضعیت مطلوبی قرار ندارد.
كلید واژه: حکمروایی خوب، دهیار، توسعه روستایی، شهرستان زنجان

لینک کمکی