فایل word بررسي رابطه ميان سرمايه انساني اعضاي هيات علمي و پيشرفت تحصيلي دانشجويان در دانشگاه علوم و فنون هوايي شهيد ستاري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي رابطه ميان سرمايه انساني اعضاي هيات علمي و پيشرفت تحصيلي دانشجويان در دانشگاه علوم و فنون هوايي شهيد ستاري :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مديريت نظامي

تعداد صفحات :32

پژوهش حاضر، به ارزیابی وضعیت سرمایه انسانی اعضای هیات علمی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری پرداخته است. روش پژوهش از نظر هدف توسعه ای-کاربری، از نظر شیوه گردآوری داده ها پیمایشی و روش تحلیل همبستگی است. جامعه آماری پژوهش دانشجویان دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری (N=940) می باشند که با روش نمونه گیری طبقه ای- اختصاص متناسب، حجم نمونه با فرمول کوکران و خطای (0.05)، 274 انتخاب شد. برای گردآوری داده ها از پرسش نامه سنجش سرمایه انسانی نادری (1391) استفاده شد. با روش روایی محتوایی، این پرسش نامه توسط متخصصان سرمایه انسانی تایید شد و با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ پایایی آن (0.974)، به دست آمد. برای سنجش داده ها از آمار توصیفی و آمار استنباطی (آزمون های کولموگروف- اسمیرنوف، آزمون تی تک نمونه ای، تحلیل واریانس یک طرفه و ضریب همبستگی تفکیکی)، استفاده شد. یافته ها نشان داد: 1- سرمایهه انسانی اعضای هیات علمی در دانشکده مهندسی برق پایین تر از سطح متوسط، اما در دانشکده مدیریت، پرواز و هوافضا در سطح متوسط و با میانگین نظری تفاوت معنی داری ندارد. 2- میانگین پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشکده مدیریت در سطح بالاتر از متوسط، اما میانگین پیشرفت تحصیلی دانشجویان کارشناسی دانشکده های مهندسی برق، هوافضا و پرواز در سطح متوسط و با میانگین نظری جامعه تفاوت معنی داری ندارند. 3- میان شاخص کلی سرمایه انسانی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان رابطه مثبت و معنی داری وجود داشت (r=0.223). بنابراین، می توان نتیجه گرفت که به میزانی که سرمایه انسانی اعضای هیات علمی در مولفه های توانایی شناختی، فراشناختی و ارتباطی- عاطفی بیشتر باشد، می توان شاهد پیشرفت تحصیلی بهتر دانشجویان بود.
كلید واژه: سرمایه، سرمایه انسانی، پیشرفت تحصیلی، دانشگاه شهید ستاری

لینک کمکی