فایل word توسعه مدلي براي ارزيابي و رتبه بندي پروژه هاي عمراني با توجه به احتمال وقوع ريسک و تاثير آن در عملکرد ساخت (مورد مطالعه: معاونت مهندسي و مجري طرح هاي عمراني يک رده نظامي)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word توسعه مدلي براي ارزيابي و رتبه بندي پروژه هاي عمراني با توجه به احتمال وقوع ريسک و تاثير آن در عملکرد ساخت (مورد مطالعه: معاونت مهندسي و مجري طرح هاي عمراني يک رده نظامي) :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مديريت نظامي

تعداد صفحات :45

افزایش سرمایه گذاری در بخش های عمرانی در نیروهای مسلح، علاوه بر تامین نیازهای اساسی می تواند تاثیر مثبتی در پیشبرد اهداف راهبردی داشته باشد، لیکن در راه رسیدن به این اهداف، ریسک هایی وجود دارد که لازم است پیش از شروع هر پروژه، این موارد شناسایی و کنترل شود. در این خصوص هدف اصلی این مقاله، شناسایی، ارزیابی و مدیریت ریسک پروژه های عمرانی یک رده نظامی از نیروهای مسلح ایران، با یک رویکرد تلفیقی فنون تصمیم گیری چند معیاره است. این رویکرد می تواند به عنوان ابزاری مناسب در خصوص سنجش ریسک های ساخت پروژه های عمرانی، برنامه ریزی جهت کنترل آنها و شناسایی پروژه های کم ریسک استفاده شود. در این پژوهش ابتدا با مطالعه کتابخانه ای، ریسک های ساخت پروژه های عمرانی استخراج می شود. سپس در مرحله اول رویکرد پیشنهادی، با کمک فن تحلیل سلسله مراتبی و نظرات خبرگان، ریسک های شناسایی شده بر اساس احتمال وقوع نسبت به یکدیگر، وزن دهی می شوند. در مرحله دوم تحقیق با بررسی میزان تاثیر ریسک های شناسایی شده در عملکرد ساخت و با کمک نظرسنجی دوم و روش ویکور، شناسایی پروژه های کم ریسک میسر می شود. نتایج مرحله اول نشان می دهد، ریسک های مربوط به نظارت، طراحی و ساخت و همچنین مسائل مالی و اعتباری در میان زیرگروه های اصلی از لحاظ احتمال وقوع نسبی با ضرایب 0.38 و 0.28 در رتبه اول و دوم قرار داشته و ریسک های مربوط به حوادث جغرافیایی و اقتصادی با ضریب اهمیت 0.13 در رتبه آخر قرار دارد. همچنین خروجی نظرسنجی در مرحله دوم، بیانگر فهرستی از پروژه های عمرانی رتبه بندی شده بر اساس میزان تاثیر ریسک در عملکرد ساخت آنهاست.
كلید واژه: رتبه بندی، پروژه های عمرانی، مدیریت ریسک، تحلیل سلسله مراتبی، ویکور

لینک کمکی