فایل word مقايسه تاثير دهان شويه نعناع با کلر هگزيدين برميزان پلاک ميکروبي، رنگيزه دنداني و پذيرش افراد

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقايسه تاثير دهان شويه نعناع با کلر هگزيدين برميزان پلاک ميکروبي، رنگيزه دنداني و پذيرش افراد :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : تحقيق در علوم دندانپزشكي

تعداد صفحات :8

سابقه و هدف: با توجه به موثر بودن نعناع روی پلاک در این تحقیق تاثیر دهان شویه نعناع با کلر هگزیدین بر میزان پلاک میکروبی در دانشجویان دندان پزشکی دانشگاه ازاد اسلامی تهران مقایسه شد.مواد و روش ها: تحقیق به صورت کار آزمایی بالینی به شماره 1395.11 دوسویه کورمتقاطع انجام شد. پلاک اولیه داوطلبین اندازه گیری و افراد به طور اتفاقی به دو گروه تقسیم شدند و طی 4هفته دوبار در روز دهانشویه خودرا استفاده نمودند. بعد از 2 هفته دوره انتظار دهانشویه ها عوض و نمونه ها از دهانشویه های جدید استفاده نمودند. بعد از 4 هفته پلاک و رنگیزه و پذیرش افراد ثبت و تغیرات آن با آزمون M ann- U - W ithney بررسی گردید.یافته ها: میزان رنگیزه افرادی که از دهانشویه کلرهگزیدین استفاده کرده بودند (6.05±1.16) و افرادی که ازدهانشویه نعناع استفاده کرده بودند (2.18±0.83) (0.001> p). میزان پلاک افرادی که از دهانشویه نعناع استفاده کرده بودند (1.17±0.24) و افرادی که از دهانشویه کلرهگزیدین استفاده کرده بودند (0.86±0.17). (0.001 > p). افرادی که از دهانشویه نعناع استفاده کرده بودند همگی طعم مناسب گزارش کردند. اما افرادی که از دهانشویه کلرهگزیدین استفاده کرده بودند، هیچ کدام طعم مناسبی در دهان خود احساس نکردند. (0.001 > p). در (84 %) 21 نفر افرادی که از دهانشویه کلرهگزیدین استفاده نمودند سوزش دهان مشاهده و در افرادی که از دهانشویه نعناع استفاده کردند (12 %) 3 نفر حس سوزش دهان گزارش شد. (0.001 > p) افرادی که از دهانشویه کلرهگزیدین استفاده کردند (96 %) 24 نفر احساس بوی نا مطبوع در دهان داشتند و در (4 %) 1 نفر افرادی که از دهانشویه نعناع استفاده کردند بوی نامطبوع در دهان گزارش شد. (0.001 > p).نتیجه گیری: به نظر می رسددهانشویه کلر هگزیدین از لحاظ کاهش پلاک بهتر از دهانشویه نعناع می باشد ولی از لحاظ ایجاد بوی مطبوع و عدم سوزش دهان و ایجاد رنگیزه کمتر دهانشویه نعناع عملکرد بهتری نسبت به کلر هگزیدین داشت.
كلید واژه: دندانپزشکی پیشگیری، کلر هگزیدین، پلاک دندانی، رنگیزه دندانی

لینک کمکی