فایل word بررسي رابطه پارامترهاي دنتوآلوئولار با بروز مال اکلوژن کلاس II subdivision

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي رابطه پارامترهاي دنتوآلوئولار با بروز مال اکلوژن کلاس II subdivision :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : تحقيق در علوم دندانپزشكي

تعداد صفحات :8

سابقه و هدف: مال اکلوژن کلاس II subdivision، که با عدم تقارن اکلوژن مشخص می شود، تا امروز چالشی برای دندانپزشکان بوده. علت اصلی این ناهنجاری، دقیقا مشخص نشده.بعضی تحقیقات علت آن را موقعیت دیستالی مولر اول مندیبل در سمت کلاس II معرفی کردند در حالی که برخی دیگر علت اصلی این مشکل را تمایل به آسیمتری اسکلتال دانستند. هدف این مطالعه تعیین رابطه بعضی پارامتر های دنتو آلوئولار با عدم قرینگی اکلوژن در بیماران کلاس II subdivision و مقایسه تفاوت های آنها با گروه دارای اکلوژن نرمال بود.مواد و روش ها: در این مطالعه مورد- شاهدی نمونه رادیوگرافی پانورامیک شامل30 مورد با اکلوژن نرمال و 30 مورد با ناهنجاری کلاس II subdivision که از لحاظ سن و جنس مشابه سازی شده بودند، انتخاب شدند. در کلیشه ها زاویه محوری مولر اول، دوم، سوم و فضای رترومولار (که از نظر فاکتور بزرگنمایی یکسان سازی شده بود) اندازه گیری شد. در پایان داده ها توسط آزمون آماری Mann-U- Whitney با سطح اطمینان 95% ارزیابی شد.یافته ها: اختلاف آماری معنی دار بین یکی از این پارامترهای دنتوآلوئولاریعنی تفاوت زاویه محوری مولر اول در بین اکلوژن دو سمت بیماران کلاس II subdivision و گروه با اکلوژن نرمال وجود داشت.نتیجه گیری: به نظر می رسد عدم قرینگی اکلوژن در ناهنجاری کلاس subdivision II تحت تاثیر عوامل دنتوآلوئولار می باشد.
كلید واژه: زیرگروه کلاس دو، زاویه مولری، فضای رترومولر، ناقرینگی، اکلوژن، رادیوگرافی پانورامیک

لینک کمکی