فایل word استخراج و اندازه گيري همزمان رنگهاي مصنوعي از نمونه هاي بستني عرضه شده در بازار به روش کروماتوگرافي مايع با کارايي بالا

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word استخراج و اندازه گيري همزمان رنگهاي مصنوعي از نمونه هاي بستني عرضه شده در بازار به روش کروماتوگرافي مايع با کارايي بالا :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : نوآوري در علوم و فناوري غذايي (علوم و فناوري غذايي)

تعداد صفحات :20

در این پژوهش روشی ساده برای شناسایی و اندازه گیری رنگ های مصنوعی کارمیوزین، سان ست یلو، تارتارازین، برلیانت بلو و کینولین یلو به طور همزمان در بستنی و ژله با دستگاه HPLC مجهز به ستون کروماتوگرافی C-18 ارائه گردید. پارامترهای موثر بر جداسازی و آشکارسازی رنگ ها بررسی و بهینه شدند. مقادیر بهینه به این صورت بدست آمدند: شویش گرادیانت با ترکیب دو فاز متحرک مختلف با ترکیب درصد های مختلف از بافر آمونیوم استات (اسیدیته:7)، استونیتریل و متانول، فاز A ((10:10:80 و فاز B ((25:20:55، سرعت جریان (ml/min) 1و طول موج های 420، 480، 515 و 625 نانومتر. سپس تحت شرایط بهینه ارقام شایستگی روش مانند گستره خطی (0.2-60 mg L-1) و ضریب همبستگی (0.999)، حد تشخیص (0.2 mg L-1) بدست آمد. تکرار پذیری روش (RSD %) برای رنگ های کارمیوزین، سان ست یلو، برلیانت بلو، کینولین یلو و تارترازین با شش تکرار برای غلظت 10 mg L-1 به ترتیب %7.1، %7، %6.9، %6.9، %7.1 بدست آمد. در نهایت کارایی روش ارائه شده جهت شناسایی و اندازه گیری هم زمان رنگ سانست یلو، کارمویزین، برلیانت بلو، تارترازین و کینولین یلو در تعدادی از بستنی های اسکوپی، یخمک، بستنی یخی و ژله مورد ارزیابی قرار گرفت و نتایج رضایت بخشی با درصد بازیابی >90% به دست آمد.
كلید واژه: رنگ های مصنوعی، کارمیوزین، تارتارازین، برلیانت بلو، کینولین یلو

لینک کمکی