فایل word تاثير آموزش مديريت رفتار به مادران بر علائم اختلال و رفتارهاي پرخاشگرانه كودكان با اختلال نافرماني مقابله اي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تاثير آموزش مديريت رفتار به مادران بر علائم اختلال و رفتارهاي پرخاشگرانه كودكان با اختلال نافرماني مقابله اي :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : توانبخشي

تعداد صفحات :18

هدف اختلال نافرمانی مقابله ای یكی از اختلال های رفتاری است كه مهم ترین ویژگی آن الگوی پایدار رفتار تكراری منفی گرایی، لجبازی، نافرمانی و خصومت در برابر مظاهر قدرت است كه باعث اختلال قابل ملاحظه بالینی در كنش وری تحصیلی، اجتماعی و شغلی فرد می شود. والدین این كودكان در برخورد با مشكلات رفتاری فرزندانشان اغلب از روش های تنبیهی و سخت گیرانه استفاده می كنند كه این كار در بلندمدت مشكلات رفتاری كودك را تشدید و والدین را با مشكلات بسیاری در زمینه مدیریت رفتاری فرزندانشان روبه رو می كند. هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر آموزش رفتاری مادران دارای كودكان با اختلال نافرمانی مقابله ای بر كاهش علائم اختلال و رفتارهای پرخاشگرانه فرزندان 9 تا 11 ساله آن ها بوده است.روش بررسی روش پژوهش شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه كنترل بود. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل تمامی مادران كودكان 9 تا 11 ساله شهرستان ازنا در سال 1392بود. 30 نفر از مادران كودكان با اختلال نافرمانی مقابله ای كه در زیرمقیاس رفتارهای مقابله ای و رفتارهای پرخاشگرایانه پرسش نامه فهرست رفتاری كودكان، نمره ای بیش از نمره برش پرسش نامه كسب كردند به صورت نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. آن ها پس از همگن سازی از نظر متغیرهایی همچون میزان تحصیلات دانش آموزان، جنس، شدت علائم اختلال، سن و میزان تحصیلات مادران و پس از اعلام رضایت مادران برای شركت در مطالعه به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و كنترل همتاسازی شدند. معیار های ورود برای شركت كنندگان در پژوهش حاضر به شرح زیر در نظر گرفته شد: پرخاشگری كودكان یكی از ملاك های ورود به پژوهش حاضر بود. در این پژوهش نمره پرخاشگری همه كودكان مبتلا به این اختلال بیشتر از نمره برش پرسش نامه فهرست رفتاری كودكان بود. یكی دیگر از ملاك های ورود، سن مادران بود كه همگی آن ها بین 33 تا 37 سال داشتند. تك والدی بودن یا دو والدی بودن خانواده نیز در نظر گرفته شد كه در این پژوهش همگی خانواده ها دو والدی بودند. تعداد فرزندان مبتلا به اختلال نافرمانی مقابله ای نیز مدنظر قرار گرفت كه همگی خانواده ها یك كودك مبتلا به اختلال نافرمانی مقابله ای داشتند. سن كودكان نیز به عنوان ملاك ورودی دیگر در نظر گرفته شد كه همگی بین 9 تا 11 سال داشتند. تحصیلات مادران نیز در این زمینه در نظر گرفته شد كه همگی مادران نمونه پژوهشی حاضر تحصیلات دیپلم و بیشتر داشتند. ابزارهای پژوهش شامل فهرست رفتاری كودك فرم والدین (1991) و پرسش نامه علائم مرضی كودكان فرم ویژه والدین (1994) بود. آموزش رفتاری والدین در قالب 9 جلسه نود دقیقه ای در گروه آزمایش اجرا شد. در پایان دو گروه پرسش نامه های مذكور را به عنوان پس آزمون تكمیل كردند. برای تجزیه وتحلیل داده ها از تحلیل كوواریانس استفاده شد.یافته ها نتایج بیانگر تاثیر آموزش مدیریت رفتار بر كاهش نمره علائم اختلال نافرمانی مقابله ای كودكان گروه آزمایش در مقایسه با گروه كنترل بود (p£0.001) همچنین آموزش رفتاری والدین موجب كاهش رفتارهای پرخاشگرانه در گروه آزمایش شد (p£0.012)نتیجه گیری به طوركلی یافته ها نشان می دهد آموزش رفتاری به مادران، علائم اختلال نافرمانی مقابله ای و رفتار های پرخاشگرانه را در كودكان با اختلال نافرمانی مقابله ای كاهش می دهد و از بروز رفتارهای نامطلوب در محیط خانوادگی پیشگیری می كند. آموزش و استفاده از اصولی همچون اجتناب از تنبیه، توجه به نتایج منطقی و طبیعی رفتار، تمایز بین انضباط و تنبیه برای مادران كه از اصول اصلی این برنامه آموزشی بوده، توانسته است از مشكلات رفتاری كودكان مبتلا بكاهد و رفتار های مطلوب آن ها را افزایش دهد.
كلید واژه: اختلال نافرمانی مقابله ای، مدیریت رفتار، پرخاشگری

لینک کمکی