فایل word اثربخشي برنامه ايمن سازي رواني بر كفايت اجتماعي و صفات شخصيت افراد با فلج مغزي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word اثربخشي برنامه ايمن سازي رواني بر كفايت اجتماعي و صفات شخصيت افراد با فلج مغزي :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : توانبخشي

تعداد صفحات :16

هدف اغلب كودكان و بزرگسالان با فلج مغزی، كفایت اجتماعی و ویژگی های شخصیتی مطلوبی ندارند. كفایت اجتماعی و ویژگی های شخصیتی نامناسب این افراد به مشكلات روان شناختی در همه ابعاد زندگی آن ها منجر می شود و تاثیر نامطلوبی بر تعامل هایشان می گذارد. این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی آموزش برنامه ایمن سازی روانی بر كفایت اجتماعی و صفات شخصیت افراد با فلج مغزی در شهر تهران انجام شده است.روش بررسی پژوهش حاضر، یك مطالعه شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون پس آزمون و گروه كنترل بود. جامعه آماری این پژوهش را نوجوانان 12 تا 16 ساله با فلج مغزی تشكیل دادند كه در سال تحصیلی 95-1394 مشغول به تحصیل بودند. برای انتخاب آزمودنی ها از روش نمونه گیری در دسترس استفاده شد كه در این پژوهش 34 نوجوان با فلج مغزی شركت داشتند. آن ها از لحاظ اقتصادی و اجتماعی در سطح متوسطی بودند. آزمودنی ها به صورت تصادفی به دو گروه 17 نفری تقسیم و در یك گروه آزمایش و یك گروه كنترل جایگزین شدند. گروه آزمایشی، آموزش برنامه ایمن سازی روانی را در 10 جلسه (هفته ای دو جلسه، هر جلسه 90 دقیقه) دریافت كردند؛ در حالی كه به گروه كنترل این آموزش ارائه نشد. ابزار های استفاده شده در این پژوهش، پرسش نامه كفایت اجتماعی فلنر، لیس و فیلیپس و پرسش نامه صفات شخصیت كاستا و مك كری بود. اطلاعات جمع آوری شده از طریق میانگین، انحراف استاندارد و آزمون آماری تحلیل كوواریانس چندمتغیری با استفاده از نسخه 21 نرم افزار بسته آماری در علوم اجتماعی تجزیه وتحلیل شد.یافته ها در ابتدا مفروضه های عادی بودن و همگنی واریانس كوواریانس متغیرها ارزیابی شد. آزمون كلموگروف اسمیرنوف حاكی از آن بود كه همه متغیرها عادی هستند (p>0.05) آزمون باكس هم فرض همگنی واریانس كوواریانس را تایید كرد (p=0.28). بنابراین مفروضه های آزمون آماری تحلیل كوواریانس چندمتغیری برقرار است و می توان برای تجزیه وتحلیل داده ها از این آزمون آماری استفاده كرد. نتایج آزمون تحلیل كوواریانس چند متغیری نشان داد كه در مرحله بعد از مداخله، میانگین نمرات كفایت اجتماعی گروه آزمایش به طور معناداری بیشتر از گروه كنترل بود (p<0.001)همچنین، میانگین نمرات صفات شخصیت گروه آزمایش در خرده مقیاس های روان آزرده گرایی، برون گرایی، موافق بودن و با وجدان بودن معنادار بود (p<0.05)به بیان دیگر، آموزش برنامه ایمن سازی روانی بر این خرده مقیاس ها تاثیر معناداری داشت، ولی بر خرده مقیاس گشودگی به تجربه تاثیر معناداری نداشت یا اثر آن بر این خرده مقیاس معنادار نبود (p>0.05)نتیجه گیری نتایج پژوهش حاضر حاكی از افزایش قابل توجه كفایت اجتماعی نوجوانان با فلج مغزی بود. همچنین تغییرات مطلوبی در ویژگی های شخصیتی این نوجوانان به وجود آمد. به بیان دیگر، میزان روان آزرده گرایی نوجوانان با فلج مغزی كاهش یافت و ویژگی های شخصیتی مثبت آن ها از جمله برون گرایی، موافق بودن و باوجدان بودن به نحو چشمگیری افزایش یافت. نتایج كلی این پژوهش نشان داد كه آموزش برنامه ایمن سازی روانی باعث بهبود كفایت اجتماعی و صفات شخصیت افراد با فلج مغزی شد. بنابراین توجه به این برنامه ضروری است و برنامه ریزی برای ارائه آموزش ایمن سازی روانی به این گروه از افراد اهمیت ویژه ای دارد. فلج مغزی تمام جنبه های زندگی فرد را تحت تاثیر قرار می دهد. استفاده از برنامه های ایمن سازی روانی با نتایج موثر همراه بوده است. بنابراین ضرورت مداخلات آموزشی از جمله آموزش برنامه ایمن سازی روانی به خوبی احساس می شود. پژوهش های زیادی درباره اثربخشی آموزش برنامه ایمن سازی روانی بر كفایت اجتماعی و صفات شخصیت افراد عادی انجام شده است، در حالی كه پژوهش های اندكی به بررسی تاثیر آموزش برنامه ایمن سازی روانی بر كفایت اجتماعی و صفات شخصیت افراد با فلج مغزی به طور هم زمان پرداخته اند. از آنجا كه در مطالعه حاضر از روش آزمایشی استفاده شده است، باید در تعمیم نتایح احتیاط كرد. از محدودیت های دیگر این مطالعه، استفاده از پرسش نامه های خود گزارش دهی است. شاید افراد به دلیل اجتناب از برچسب یا مورد پذیرش جامعه واقع شدن نسبت به ارائه پاسخ درست و صادقانه احساس مسوولیت نكنند. پیشنهاد می شود آموزش برنامه ایمن سازی روانی كه در آموزش نوجوانان با فلج مغزی بسیار مفید است، در مدرسه های ابتدایی و همچنین برای سایر دانش آموزان با نیازهای ویژه استفاده شود.
كلید واژه: ایمن سازی روانی، كفایت اجتماعی، صفات شخصیت، فلج مغزی

لینک کمکی