فایل word بررسي و معرفي انواع مطالعات سنتزي/ ترکيبي/ مروري در تحقيقات پزشکي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي و معرفي انواع مطالعات سنتزي/ ترکيبي/ مروري در تحقيقات پزشکي :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : فصلنامه دانشگاه علوم پزشكي سبزوار (اسرار)

تعداد صفحات :9

اهداف: مطالعات سنتزپژوهی، راهی برای بازیابی، مرور، ترکیب، تحلیل و یکپارچه کردن نتایج مطالعات اصیل است. مطالعه حاضر به معرفی انواع روش های این نوع مطالعات می پردازد. سپس، وضعیت مقالات منتشرشده در PubMed بررسی شده است.مواد و روش ها: در بخش نخست، از روش کتابخانه ای استفاده شد. در بررسی وضعیت تولید مقالات، داده ها از PubMed استخراج و سپس با نرم افزار اکسل تحلیل شد.یافته ها: بررسی ها نشان داد که همه مطالعات سنتزپژوهی طی سال های اخیر روند رو به رشدی داشته است و پژوهشگران اهمیت آن را درک کرده اند.نتیجه گیری: با توجه به افزایش حجم و تعداد اطلاعات تخصصی، آگاهی و استفاده از نتایج مطالعات سنتزپژوهی در تصمیم گیری های بالینی مبتنی بر شواهد بسیار موثر است. با توجه به اینکه در ایران بیشتر مطالعات به سیستماتیک و متاآنالیز محدود شده است، مقاله حاضر دید جدیدی را به مطالعات سنتزپژوهی ایجاد می کند.
كلید واژه: سنتزپژوهی، مطالعه کمی، مطالعه کیفی، PubMed

لینک کمکی