فایل word تعيين شاخص مخاطره سلامت تجمع عناصر آرسنيک، آلومينيم، روي و مس در گياهان دارويي بادرنجبويه و گل گاو زبان مصرفي شهر همدان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تعيين شاخص مخاطره سلامت تجمع عناصر آرسنيک، آلومينيم، روي و مس در گياهان دارويي بادرنجبويه و گل گاو زبان مصرفي شهر همدان :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : فصلنامه دانشگاه علوم پزشكي سبزوار (اسرار)

تعداد صفحات :9

اهداف: گیاهان دارویی هم به لحاظ درمان و هم پیش گیری از بیماری ها از ارزش و اهمیت خاصی در تامین بهداشت و سلامتی جوامع بر خوردارند. در سالیان اخیر، به علت عوارض سوء ناشی از مصرف دارو های شیمیایی و آثار جنبی آن، گرایش به گیاهان دارویی افزایش یافته است، ولی با توجه به احتمال وجود بعضی عناصر سمی در آن ها، این پژوهش با هدف تعیین مخاطره سلامت مصرف گیاهان دارویی مصرفی شهر همدان بر اساس پتانسیل خطر عناصر آرسنیک، آلومینیم، روی و مس در سال 1394 انجام یافت.مواد و روش ها: پس از تهیه چهار نمونه از هر کدام از گونه های بادرنجبویه و گل گاو زبان و آماده سازی آن ها به روش هضم اسیدی در آزمایشگاه، غلظت تجمع یافته عناصر در دستگاه پلاسمای جفت شده القایی در سه تکرار خوانده شد. پردازش آماری نتایج نیز با نرم افزار SPSS انجام یافت.یافته ها: بیشینه میانگین غلظت عناصر آرسنیک، آلومینیم، روی و مس بر حسب میلی گرم در کیلوگرم برابر با 0.07±0.175، 5.50±13.93، 0.18±0.34 و 0.08±0.25 و مربوط به نمونه های بادرنجبویه بود. همچنین، میانگین غلظت آلومینیم در نمونه های بادرنجبویه بیش از رهنمود WHO بود. از طرفی، شاخص مخاطره سلامت در همه عناصر در نمونه های بادرنجبویه و گل گاوزبان کوچک تر از 1 و بیان گر عدم بروز مخاطره برای مصرف کنندگان بود.نتیجه گیری: مصرف کنترل شده گیاهان دارویی اثر سوء بهداشتی بر سلامت مصرف کنندگان ندارد، ولی با توجه به افزایش استفاده از نهاده های کشاورزی، لجن فاضلاب، پساب تصفیه خانه ها و جزآن توسط کشاورزان، نسبت به پایش دوره ای و منظم مواد غذایی از نظر غلظت باقی مانده یا تجمع یافته آلاینده های شیمیایی به منظور حفظ امنیت غذایی توصیه می شود.
كلید واژه: بادرنجبویه، فلز سنگین، گل گاوزبان، مخاطره بهداشتی و امنیت غذایی

لینک کمکی