فایل word آثار تعاملي هيپوگلايسمي عصاره آبي زعفران و تمرين شنا در موش هاي ديابتي شده با استروپتوزوتوسين

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word آثار تعاملي هيپوگلايسمي عصاره آبي زعفران و تمرين شنا در موش هاي ديابتي شده با استروپتوزوتوسين :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : فصلنامه دانشگاه علوم پزشكي سبزوار (اسرار)

تعداد صفحات :9

اهداف: شیوع دیابت در سراسر دنیا روبه افزایش است. به علت آثار نامساعد داروهای صنعتی نیازی آشکار به روش های درمانی کم عارضه از قبیل استفاده از گیاهان دارویی و فعالیت های ورزشی وجود دارد. هدف از تحقیق حاضر بررسی آثار تعاملی هیپوگلایسمی عصاره زعفران و تمرین شنا در موش های دیابتی شده با استروپتوزوتوسین بود.مواد و روش ها: در این تحقیق تجربی از بین 50 سرموش صحرایی نر نژاد اسپراگودوالی دیابتی شده با تزریق 60mg/kg استروپتوزوتوسین، 32 سرموش صحرایی دارای گلوکز ناشتای بالای 300mg/dL نمونه آماری انتخاب شدند. بر اساس گلوکز ناشتا به طور تصادفی در چهار گروه هشت سری (1) مصرف عصاره زعفران، (2) تمرین شنا، (3) مصرف عصاره زعفران همراه با تمرین شنا و (4) کنترل قرارگرفتند. موش های صحرایی گروه 1 و 3 به مدت چهار هفته روزانه25mg/kg عصاره زعفران را به صورت صفاقی دریافت کردند. همچنین، موش های صحرایی گروه های 2 و 3 به مدت چهار هفته، پنج جلسه در هفته و هر جلسه 30 دقیقه شنا کردند. برای تجزیه وتحلیل یافته های تحقیق از آزمون های آماری کالموگروف- اسمیرنوف، t وابسته، تحلیل واریانس یک طرفه، به همراه آزمون تعقیبی توکی استفاده شد (0.05p).یافته ها: نتایج نشان داد چهار هفته تمرین شنا اثر معناداری بر کاهش گلوکز ناشتای موش های صحرایی دیابتی دارد (0.04=p). چهار هفته مصرف عصاره زعفران اثر معنا داری بر کاهش گلوکز ناشتا (0.02=p)، انسولین (0.001= p) و مقاومت به انسولین (0.001=p) در موش های صحرایی دیابتی دارد. چهار هفته مصرف عصاره زعفران همراه با تمرین شنا اثر معناداری بر کاهش گلوکز ناشتا، انسولین و مقاومت به انسولین موش های صحرایی دیابتی دارد (0.001=p). مصرف عصاره زعفران همراه با تمرین شنا، در مقایسه با تمرین شنا، اثر بیشتری بر کاهش گلوکز ناشتا، انسولین و مقاومت به انسولین موش های صحرایی دیابتی دارد (0.001=p). همچنین، چهار هفته مصرف عصاره زعفران در مقایسه با تمرین شنا اثر بیشتری بر کاهش انسولین و مقاومت به انسولین موش های صحرایی دیابتی دارد (0.001=p).نتیجه گیری: با توجه به نتایج تحقیق حاضر نتیجه گیری می شود مصرف عصاره آبی زعفران به همراه تمرین شنا آثار تعاملی هیپوگلایسمی در موش های صحرایی دیابتی شده با استروپتوزوتوسین دارد.
كلید واژه: استروپتوزوتوسین، رت، زعفران، شاخص های قندی، شنا

لینک کمکی