فایل word وضعيت جمع آوري و دفع زباله هاي بيمارستاني مراکز آموزشي- درماني دانشگاه علوم پزشکي سبزوار در سال 1395

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word وضعيت جمع آوري و دفع زباله هاي بيمارستاني مراکز آموزشي- درماني دانشگاه علوم پزشکي سبزوار در سال 1395 :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : فصلنامه دانشگاه علوم پزشكي سبزوار (اسرار)

تعداد صفحات :8

اهداف: زباله های بیمارستان محتوی عوامل میکروبی و ترکیبات شیمیایی و سمی و خطرناک برای سلامت بیماران، پرسنل و مراجعان است. با توجه به وجود مواد خطرناک و عفونی در زباله های بیمارستانی، مدیریت مناسب آن الزامی است. هدف از انجام این مطالعه بررسی فایل word وضعيت جمع آوري و دفع زباله هاي بيمارستاني مراکز آموزشي- درماني دانشگاه علوم پزشکي سبزوار در سال 1395 بود.مواد و روش ها: در این تحقیق بررسی پسماندهای پزشکی مراکز آموزشی- درمانی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار در سال 1395 انجام شد. داده های خام کمی اولیه از سازمان مدیریت پسماند شهرداری سبزوار دریافت شد. با استفاده از دستورالعمل سازمان بهداشت جهانی، بررسی پسماندهای تولیدی صورت گرفت. بر اساس بازدید روزانه و تکمیل پرسشنامه، وضع مواد دفع شده از نظر نوع و نحوه جمع آوری، نگهداری و دفع، و میزان تفکیک پسماندهای تولیدی در سه مرکز آموزشی- درمانی سبزوار مطالعه شد. روایی پرسشنامه را اساتید دانشگاه تایید کردند. پایایی آن نیز بر اساس ضریب آلفای کرونباخ (80 درصد) تایید شد. نتایج به دست آمده با نرم افزارهای SPSS و EXCEL تجزیه وتحلیل شد.نتایج: مجموع زباله های روزانه در بیمارستان های مورد بررسی، 869.5 کیلوگرم بود. به طور متوسط، برای هر تخت اشغال شده 2.20 کیلوگرم زباله تولید شده است. زباله های تولیدی عبارت است از زباله معمولی (22 درصد)، زباله عفونی (47.5 درصد)، زباله شیمیایی (0.6 درصد)، زباله پاتولوژیکی (24.5 درصد)، زباله نوک تیز و برنده (5 درصد)، زباله دارویی ( 0.2درصد) و زباله تحت فشار (0.2 درصد).نتیجه گیری: نتایج این مطالعه نشان داد که وضعیت جمع آوری و دفع زباله های بیمارستانی در شهر سبزوار مطابق با بخشنامه وزارت بهداشت در رابطه با زباله های بیمارستانی، نظارت بر مدیریت زباله صورت گرفته و وضعیت جمع آوری و دفع زباله های بیمارستانی در حد مطلوب است.
كلید واژه: جمع آوری زباله، حمل ونقل، دفع، زباله عفونی، سبزوار

لینک کمکی