فایل word مطالعه ارتباط بين ميزان ترئونين با بار ميکروبي گوشت و ترئونين در جوجه هاي گوشتي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مطالعه ارتباط بين ميزان ترئونين با بار ميکروبي گوشت و ترئونين در جوجه هاي گوشتي :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : ميكروب شناسي مواد غذايي

تعداد صفحات :10

آزمایش حاضر به منظور بررسی تاثیر سطوح متفاوت ترئونین بر بار میکروبی لاشه بر 450 قطعه جوجه های گوشتی سویه راس 308 انجام پذیرفت. جوجه هابه صورت تصادفی به پنج تیمار آزمایشی و شش تکرار (15 جوجه در هر تکرار) در قالب یک طرح کاملا تصادفی اختصاص یافتند. جیره های آزمایشی شامل سطوح متفاوت ترئونین با پنج سطح 90، 100، 110، 120 و 130 درصد توصیه دستورالعمل سویه راس 308 بود. تاثیر مکمل ترئونین بر بار میکروبی لاشه در جوجه گوشتی نر و ماده معنی دار (0.05> P) بود.درلاشه جوجه های گوشتی (تیمار ها متفاوت) سالمونلا مشاهده نشد. در رقت (1 -) بیشترین میزان بار میکروبی در تیمار90 درصد ترئونین مشاهده شد، که با تیمارهای 100، 120 و 130 درصد ترئونین تفاوت معنی دار نشد ولی با تیمار 110 درصد ترئونین تفاوت معنی دار (0.05> P) شد. در رقت (2-) کمترین میزان بار میکروبی لاشه در تیمار 110 درصد ترئونین مشاهده شد که با تیمارهای 90، 100، 120و 130 درصد ترئونین تفاوت معنی داری (0.05> P) بود. همچنین در حجم کل بار میکروبی کمترین میزان مربوط به تیمار 110 درصد ترئونین بود که با بقیه تیمارها تفاوت معنی دار (0.05> P) شد. بهترین سطح برای اسیدهای آمینه ترئونین در جیره جوجه گوشتی سطح 110 درصد ترئونین بود که در این سطح مناسب ترین میزان بارمیکروبی گوشت بود و جوجه ها از لحاظ عملکرد در مناسبترین وضعیت قرار داشتند.
كلید واژه: اسید آمینه، ال-ترئونین، بار میکروبی لاشه، جوجه گوشتی

لینک کمکی