فایل word رابطه فيلوژنتيکي و خصوصيات پروبيوتيکي جدايه هاي لاکتيکي غالب خميرترش آرد کامل جو

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word رابطه فيلوژنتيکي و خصوصيات پروبيوتيکي جدايه هاي لاکتيکي غالب خميرترش آرد کامل جو :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : ميكروب شناسي مواد غذايي

تعداد صفحات :18

هدف از این مطالعه، ارزیابی خواص پروبیوتیکی و رابطه فیلوژنتیکی جدایه های لاکتیکی غالب خمیرترش آرد کامل جو بود. ابتدا باکتری های اسید لاکتیک جدا شده به کمک PCR دارای پرایمر اختصاصی شناسایی گردیدند. سپس ویژگی های پروبیوتیکی آنها شامل زنده مانی در شرایط شبیه سازی شده دستگاه گوارش، اثر آنتاگونیستی در برابر استافیلوکوکوس اورئوس، لیستریا منوسیتوژنز، اشرشیا کلی و سالمونلا انتریکا به عنوان شاخص های باکتریایی غذازاد، قابلیت تجمعی در برابر اشریشیا کلی و سالمونلا انتریکا به عنوان عوامل عفونی روده و همچنین مقاومت این جدایه ها در برابر برخی از آنتی بیوتیک های رایج مورد بررسی قرار گرفت. برای تعیین رابطه قرابتی جدایه های لاکتیکی نیز از ترسیم درخت فیلوژنتیکی بر اساس روش بیشترین درست نمایی استفاده شد. توالی یابی محصولات PCR، منجر به شناسایی لاکتوباسیلوس برویس، لاکتوباسیلوس کوریا، پدیوکوکوس پنتازاسئوس و ویسلا سیباریا به عنوان باکتری های اسید لاکتیک غالب خمیرترش آرد کامل جو شد. لاکتوباسیلوس برویس در مقایسه با جدایه های لاکتیکی دیگر به شکل معنی داری (0.05> P) از زنده مانی بیشتری در 2= pH و نمک صفراوی 0.3% برخوردار بود. بیشترین قطر هاله عدم رشد هر چهار شاخص باکتریایی نیز تحت تاثیر پدیوکوکوس پنتازاسئوس ایجاد شد. همچنین قابلیت تجمعی پدیوکوکوس پنتازاسئوس در برابر اشریشیا کلی و سالمونلا انتریکا از سه جدایه لاکتیکی دیگر به شکل معنی داری (0.05> P) بیشتر بود و هر چهار جدایه لاکتیکی در برابر ونکومایسن از خود مقاومت نشان دادند. آنالیز درخت فلیوژنتیکی توالی های همردیف شده نیز نشان داد که لاکتوباسیلوس کوریا و پدیوکوکوس پنتازاسئوس دارای قرابت فیلوژنتیکی بسیار زیادی به یکدیگر بودند در حالی که بیشترین فاصله ژنتیکی نیز بین لاکتوباسیلوس برویس و ویسلا سیباریا مشاهده گردید.
كلید واژه: خواص پروبیوتیکی، رابطه فیلوژنتیکی، خمیرترش آرد جو، جدایه لاکتیکی

لینک کمکی