فایل word تمايز دانشجويان داراي اهمال کاري تحصيلي و دانشجويان عادي بر اساس اعتياد به اينترنت

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تمايز دانشجويان داراي اهمال کاري تحصيلي و دانشجويان عادي بر اساس اعتياد به اينترنت :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : دانشور پزشكي

تعداد صفحات :13

مقدمه و هدف: رایانه و اینترنت ابزار ضروری زندگی مسبب تسهیل زندگی مردم امروز است که خطرات جدیدی را به وجود آورده است که یکی از این خطرات می تواند ایجاد اهمال کاری تحصیلی در دانشجویان باشد. هدف پژوهش حاضر فایل word تمايز دانشجويان داراي اهمال کاري تحصيلي و دانشجويان عادي بر اساس اعتياد به اينترنت است. مواد و روش ها: روش پژوهش توصیفی از نوع علی- مقایسه ای است. جامعه آماری شامل دانشجویان خوابگاهی مشغول به تحصیل در دانشگاه شهید مدنی آذربایجان در سال تحصیلی 95-1394 بودند که بر اساس جدول کرجسی و مورگان تعداد 200 نفر از آن ها با روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسش نامه های اهمال کاری سولمون و راثبلوم و اعتیاد به اینترنت یانگ استفاده گردید. داده ها با استفاده از آزمون های آماری تحلیل خوشه ای و تجزیه تابع تشخیص مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند. نتایج: نتایج تحلیل خوشه ای نشان داد که نخستین خوشه تشخیص دانشجویانی با مقادیر بالای ارزش گذاری آمادگی برای امتحان، آماده کردن تکالیف، آمادگی برای مقاله ها و اعتیاد به اینترنت که خوشه دانشجویان با اهمال کاری تحصیلی و اعتیاد به اینترنت بالا نامیده شد، خوشه دوم شامل دانش آموزانی با مقادیر پایین تر ارزش گذاری آمادگی برای امتحان، آماده کردن تکالیف، آمادگی برای مقاله ها و اعتیاد به اینترنت که خوشه دانشجویان با اهمال کاری تحصیلی و اعتیاد به اینترنت پایین نامیده شد. نتایج تابع تشخیص نشان داد که 81 نفر (77.9 درصد) دانشجویان دارای اهمال کاری تحصیلی و 59 نفر (61.5 درصد) دانشجویان عادی به طور صحیح تشخیص داده شدند.نتیجه گیری: اهمال کاری تحصیلی و اعتیاد به اینترنت از عوامل مهمی هستند که باید در آموزش، تعلیم و تربیت دانشجویان در نظر گرفته شوند و با آموزش های مناسب مدیریت زمان و استفاده مفید از اینترنت را آموزش دهند.
كلید واژه: اهمال کاری تحصیلی، اعتیاد به اینترنت، تحلیل خوشه ای

لینک کمکی