فایل word تاثير عدالت سازماني بر توانمندي کارکنان با نقش ميانجي رهبري تحول آفرين با در نظر گرفتن خط مشي هاي دانشگاه علوم پزشکي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تاثير عدالت سازماني بر توانمندي کارکنان با نقش ميانجي رهبري تحول آفرين با در نظر گرفتن خط مشي هاي دانشگاه علوم پزشکي :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : رسالت مديريت دولتي (مديريت دولتي)

تعداد صفحات :20

هدف: پژوهش حاضر، با هدف بررسی تاثیر عدالت سازمانی بر توانمندی کارکنان با نقش میانجی رهبری تحول آفرین با توجه به خط مشی های دانشگاه علوم پزشکی می باشد.روش: این پژوهش از نظر هدف کاربردی، روش توصیفی- پیمایشی است، جامعه آماری پژوهش، کلیه کارکنان دانشگاه علوم پزشکی ایران که تعداد آنها 456 نفر می باشد با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه در این پژوهش 208 نفر است محاسبه شده است و روش نمونه گیری تصادفی ساده بوده است. ابزار گردآوری اطلاعات، سه پرسشنامه استاندارد است که عبارتند از رهبری تحول آفرین باس و آولیو (1994)، عدالت سازمانی نیهوف و مورمن (1998) و توانمندسازی کارکنان اسپریتز (1996) که روایی آن توسط اساتید و خبرگان و تعیین و پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ 0.872 محاسبه گردید.یافته ها: تجزیه و تحلیل داده ها از طریق آزمون کولموگروف- اسمینروف، آزمون بارتلت و تعیین بار عاملی، همچنین معادلات ساختاری صورت گرفته است.نتیجه گیری: نتایج تحقیق نشان می دهد که با توجه به خط مشی های دانشگاه علوم پزشکی تاثیر عدالت سازمانی بر توانمندی کارکنان با نقش میانجی رهبری تحول آفرین تایید شد. تاثیر عدالت سازمانی بر توانمندی کارکنان و رهبری تحول گرا تایید شد ولی تاثیر رهبری تحول گرا بر توانمندسازی کارکنان تایید نشده است.
كلید واژه: رهبری تحول آفرین، عدالت سازمانی، توانمندی کارکنان، دانشگاه علوم پزشکی

لینک کمکی