فایل word بررسي تشکيل بيوفيلم در ايزوله هاي بوردتلا پرتوسيس با روش in vitro biofilm formation

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي تشکيل بيوفيلم در ايزوله هاي بوردتلا پرتوسيس با روش in vitro biofilm formation :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : دانشور پزشكي

تعداد صفحات :8

مقدمه و هدف: بوردتلا پرتوسیس یک باکتری کوکوباسیل گرم منفی و عامل سببی بیماری حاد تنفسی سیاه سرفه است که شمار مبتلایان به آن در سال های اخیر رو به فزونی است. توانایی تولید بیوفیلم، به این باکتری در تداخل با سیستم ایمنی میزبان، شدت بیماری و حساسیت آنتی بیوتیکی کمک می کند. لذا با توجه به اهمیت این فاکتور، در این تحقیق ما توانایی جدایه های بوردتلا پرتوسیس را در تشکیل بیوفیلم مورد آزمایش قراردادیم. مواد و روش ها: نمونه های نازوفارنکس افراد مشکوک به سیاه سرفه طی سال های 1393 تا 1395 از سراسر ایران جمع آوری و به آزمایشگاه مرجع سیاه سرفه در انستیتو پاستور ایران منتقل شدند. باکتری مورد نظر از طریق کشت جداسازی شد به طوری که ما نهایتا 20 نمونه مثبت داشتیم. درنهایت، آزمایش in vitro biofilm formation را برای سویه های جداشده انجام دادیم. نتایج: 20 نمونه بالینی بوردتلا پرتوسیس که در این مطالعه موردبررسی قرار گرفتند همگی قادر به تشکیل بیوفیلم بودند و نیز با توجه به اینکه OD خوانده شده نهایی برای آن ها بین 0.606 و 1.212 شد، لذا قدرت بیوفیلم تشکیل شده به وسیله آن ها متوسط است. نتیجه گیری: یافته های حاصل از پژوهش حاضر مشابه تحقیقات انجام شده توسط دیگر محققان است که می تواند نشان دهنده توانایی سویه های بوردتلا پرتوسیس در تشکیل بیوفیلم و ایجاد اثرات سوء ناشی از آن بر میزبان باشد، مانند مقاومت آنتی بیوتیکی، شدت بیماری و غیره. لذا با توجه به اهمیت این موضوع، نیاز به تحقیقات بیشتر و گسترده تری در این زمینه است.
كلید واژه: بوردتلا پرتوسیس، بیوفیلم، in vitro biofilm formation

لینک کمکی