فایل word نقش «ثبت» در فرايند انتقال حقوق مالکيت صنعتي: تحليل سيستم هاي ثبت انتقال حقوق مالکيت صنعتي در دنيا

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word نقش «ثبت» در فرايند انتقال حقوق مالکيت صنعتي: تحليل سيستم هاي ثبت انتقال حقوق مالکيت صنعتي در دنيا :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : فصلنامه مطالعات حقوق خصوصي (حقوق-مجله دانشكده حقوق و علوم سياسي)

تعداد صفحات :26

تضمین امنیت و ثبات معاملات حقوق مالکیت صنعتی، تامین امنیت اشخاص ثالث و پیشگیری از مواجهه با معامله معارض از جمله چالش هایی هستند که سبب شده اند بیشتر نظام های حقوقی دنیا به نقش سیستم های ثبتی در تامین امنیت این معاملات توجه کنند و همزمان دو کارکرد حقوقی «اطلاع رسانی» و کارکرد «حمایتی» سیستم های ثبت مالکیت صنعتی را در نظر بگیرند. بررسی تطبیقی حقوق کشورهای مختلف، توجه به گزارش های سازمان ها و نهادهای بین المللی حوزه مالکیت فکری و تحلیل مقررات مالکیت صنعتی آنها نشان می دهد که سیستم های ثبت مالکیت صنعتی از لحاظ تاثیر بر اعتبار قراردادهای انتقال به سه دسته اعلامی، ایجادی و تاییدی قابل تقسیم اند. مقاله حاضر ضمن بررسی ماهیت هر یک از سیستم های مزبور، اثر آنها را در تامین امنیت حقوقی معاملات مالکیت صنعتی و تامین کارکردهای حقوقی مورد انتظار از ایجاد سیستم های ثبت مالکیت صنعتی در دنیا، تجزیه وتحلیل کرده و به این نتیجه دست یافته است که دو سیستم تاییدی و ایجادی ثبت مالکیت صنعتی به دلیل تاثیر ثبت در یکی از مراحل ایجاد یا اثرگذاری حق، علاوه بر کارکرد اطلاع رسانی، امکان ارائه حمایت حقوقی از اشخاص ثالث را در نقل و انتقالات حقوق مالکیت صنعتی فراهم می کنند. لکن سیستم تاییدی ضمن تامین کارکرد حمایتی مورد انتظار از ایجاد سیستم ثبت مالکیت صنعتی، با قواعد عام معاملات و اصل حاکمیت اراده هماهنگی بیشتری دارد و همین امر سبب تمایل بیشتر نظام های حقوقی از جمله ایران به آن شده است.
كلید واژه: اعتبار و ثبات معامله، حقوق مالکیت فکری، حقوق ثبت، فرمالیسم حقوقی، قرارداد انتقال و مجوز بهره برداری، قراردادهای انتقال

لینک کمکی