فایل word سنجش نگرش اعضاي هيئت علمي دانشگاه زنجان نسبت به اقتصاد مقاومتي و عوامل مرتبط با آن

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word سنجش نگرش اعضاي هيئت علمي دانشگاه زنجان نسبت به اقتصاد مقاومتي و عوامل مرتبط با آن :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : رهيافت انقلاب اسلامي

تعداد صفحات :26

اقتصاد مقاومتی، الگوی بومی درون زای توسعه کشور است. برای اجرای موفق سیاست های اقتصاد مقاومتی در سازمان های مختلف از جمله دانشگاه ها، آگاهی از نگرش اعضای آن به منظور زمینه یابی و برنامه ریزی اثربخش ضروری است. سوال اصلی تحقیق حاضر این بود که میزان آمادگی نگرشی اعضای هیئت علمی دانشگاه ها برای اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی تا چه حد می باشد؟ پژوهش کاربردی حاضر به روش توصیفی-همبستگی با استفاده از ابزار پرسشنامه (پس از تایید روایی و پایایی) در دانشگاه زنجان انجام پذیرفت و پردازش داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 20 انجام شد. نتایج حاکی از آن است که نگرش اعضای هیئت علمی به اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی در آموزش عالی مساعد (میانگین 4.20 در مقیاس 5 سطحی لیکرت) می باشد. همچنین نتایج نشان داد بین نگرش اعضای هیئت علمی به سیاست های اقتصاد مقاومتی با برداشت آنها از قابلیت اجرای این سیاست ها در حوزه های آموزشی، پژوهشی و دانشجویی فرهنگی ارتباط مستقیم و معنی دار وجود دارد. با توجه به نگرش مثبت اعضای هیئت علمی به سیاست های اقتصاد مقاومتی، توصیه می شود رویه های آموزشی، پژوهشی، دانشجویی و فرهنگی موجود دانشگاه ها با مشارکت اعضای هیئت علمی با معیار سیاست های اقتصاد مقاومتی مورد بازبینی و اصلاح قرار بگیرند.
كلید واژه: اقتصاد مقاومتی، توسعه علمی، آموزش عالی، نگرش سنجی، دانشگاه زنجان

لینک کمکی