فایل word تاثير سقف شيشه اي بر عدم بکارگيري مديران زن در سازمان هاي دولتي استان مازندران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تاثير سقف شيشه اي بر عدم بکارگيري مديران زن در سازمان هاي دولتي استان مازندران :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : رسالت مديريت دولتي (مديريت دولتي)

تعداد صفحات :16

زمینه و هدف: زن به علت تفاوتی که بر اساس خلقت حکیمانه خداوند، در جنسیت با مرد دارد، در طول تاریخ موضوع بحث و گفتگوی ادیان الهی، شعرا، نویسندگان، مردم شناسان و جامعه شناسان بوده است. علی رغم وجود نتایج مطلوبی که از مدیریت زنان در سازمان ها حاصل گردیده است، اغلب مدیران ارشد در سازمان ها به انتخاب مدیر مرد تمایل دارند. هدف از انجام این تحقیق بررسی فایل word تاثير سقف شيشه اي بر عدم بکارگيري مديران زن در سازمان هاي دولتي استان مازندران می باشد.روش تحقیق: این پژوهش با توجه به هدف از نوع کاربردی و با توجه به نحوه گردآوری داده ها پیمایشی و از نوع همبستگی است. برای گردآوری داده ها از مطالعات کتابخانه ای و میدانی استفاده و پرسشنامه تحقیق شامل71 سوال است. این مطالعه بر روی 140 نفر از مدیران زن در سازمان های دولتی استان مازندران انجام گرفته و تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون تی انجام شد.یافته ها: نتایج حاصل از آزمون فرضیه های تحقیق حاکی از آن است که به ترتیب متغیرهای خود ناتوان انگاری، جامعه پذیری در سقف شیشه ای، بر عدم بکارگیری زنان در پست های مدیریت تاثیرگذار بوده اند. بررسی نتیجه فرضیه اول با استفاده از آزمون تی نشان داد که اختلاف میانگین محاسبه شده بین میانگین واقعی متغیر و میانگین تراز برابر با 0.256 است و می توان نتیجه گرفت که سقف شیشه ای بر عدم بکارگیری مدیران زن تاثیرگذار است. بررسی نتیجه فرضیه دوم با استفاده از آزمون تی نشان داد که اختلاف میانگین محاسبه شده بین میانگین واقعی متغیر و میانگین تراز برابر 0.768 است و این حاکی از آن است که خود ناتوان انگاری بر عدم بکارگیری مدیران زن موثر است. همچنین نتیجه فرضیه سوم با استفاده از آزمون تی نشان داد که اختلاف میانگین محاسبه شده بین میانگین واقعی متغیر و میانگین تراز برابر 0.571 است بنابراین جامعه پذیری ناتوانی زنان بر عدم بکارگیری مدیران زن تاثیر دارد.نتیجه گیری: ریشه مسائل بر ای عدم حضور تعداد قابل توجه زنان در مشاغل مدیریتی به باورهای فرهنگی مربوط است. این تحقیق هم مثل سایر پژوهش ها نگرش جامعه و دیدگاه های کلیشه ای حاکم در اذهان تصمیم گیرندگان را به عنوان یکی از عوامل مهم ارتقای زنان به مشاغل مدیریتی تا یید کرده است.
كلید واژه: سقف شیشه ای، جامعه پذیری، خود ناتوان انگاری، عدم بکارگیری زنان، زنان

لینک کمکی