فایل word بررسي مولکولي و تعيين ويژگي هاي عملکردي جلبک Chlorella با رويکرد بيان ژن هيدروژناز

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي مولکولي و تعيين ويژگي هاي عملکردي جلبک Chlorella با رويکرد بيان ژن هيدروژناز :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : زيست شناسي گياهي

تعداد صفحات :21

هیدروژن زیستی حاصل فرایندهای زیستی در جایگاه یک منبع تجدید شونده انرژی مطرح است. هدف از این پژوهش، مقایسه و بهینه سازی بستر کشت مناسب برای پرورش ریزجلبک Chlorella برای تولید حداکثر هیدروژن است. در این پژوهش، بررسی های مولکولی به وسیله PCR و تایپینگ توالی 18S rDNA نشان داد که جلبک پژوهش شده با جلبک100 Chlorella vulgaris درصد شباهت دارد. بعد از مرحله انتخاب محیط کشت مناسب از بین محیط های کشت (BBM، Chu10، TAP، Sorokin and Krauss) و بهینه سازی شرایط کشت، نتایج نشان داد که بالاترین بهره وری برای تولید زیست توده در محیط BBM با pH=8 و دمای 30 درجه سلسیوس با دوره نور / تاریکی 16/ 8 ساعت است. در مرحله بعد برای القای بیشتر بیان ژن هیدروژناز، دستگاه فتوبیوراکتوری با قابلیت تولید هیدروژن طراحی و ساخته شد. سپس عملکرد دستگاه و بررسی بیان ژن هیدروژناز در شرایط مختلف (نور،pH و گوگرد....) آزموده شد. به این منظور پس از استخراج RNA و ساخت cDNA، ابتدا تکثیر ژن هیدروژناز و ژن رفرنس با واکنش زنجیره ای پلی مراز انجام شد و محصول PCR ژن های مربوط روی ژل آگارز بررسی شد. در ادامه بیان نسبی ژن هیدروژناز با تکنیک Real Time PCR در تیمارهای یادشده در مقایسه با تیمار شاهد نیز نشان دهنده تاثیر شاخص های نور، PH و گوگرد در بیان این ژن بود.
كلید واژه: Chlorella vulgaris، بهینه سازی، بیان ژن، هیدروژناز، Real Time PCR

لینک کمکی