فایل word اثربخشي روش مداخله حساسيت زدايي با حرکات چشم و بازسازي شناختي (EMDR) بر بهبود کيفيت زندگي و کاهش احساس گناه والدين کودکان با اختلال اتيسم عملکرد پايين

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word اثربخشي روش مداخله حساسيت زدايي با حرکات چشم و بازسازي شناختي (EMDR) بر بهبود کيفيت زندگي و کاهش احساس گناه والدين کودکان با اختلال اتيسم عملکرد پايين :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : فصلنامه خانواده پژوهي

تعداد صفحات :20

پژوهش حاضر با هدف بررسی روش مداخله حساسیت زدای با حرکات چشم و بازسازی شناختی (EMDR) بر بهبود کیفیت زندگی و کاهش احساس گناه والدین کودکان با اختلال اتیسم عملکرد پایین انجام شده است. روش پژوهش، از نوع آزمایشی با پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری همراه با گروه کنترل بود. تعداد 16 زوج از والدین (مادر و پدر) دارای کودک با اختلال اتیسم عملکرد پایین مراجعه کننده به مراکز توان بخشی ویژه کودکان اتیسم به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند که به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش (8 زوج) و کنترل (8 زوج) جانمایی شدند. از پرسش نامه های کیفیت زندگی سازمان جهانی بهداشت و پرسش نامه های احساس گناه کوگلر و جونز (1998)، برای گردآوری اطلاعات استفاده شد. روش مداخله EMDR در 10 جلسه دوساعته در طول یک ماه برای گروه آزمایش اجرا شد. پس از 45 روز، آزمون پیگیری برای گروه آزمایش اجرا شد.اطلاعات گردآوری شده با استفاده از آزمون آماری تحلیل واریانس آمیخته تجزیه و تحلیل شدند. نتایج حاصل نشان داد روش مداخله EMDR به طور معناداری (p=0.5)، موجب بهبود کیفیت زندگی و کاهش احساس گناه والدین دارای کودک اتیستیک با عملکرد پایین می شود.
كلید واژه: حساسیت زدایی با حرکات چشم و بازسازی شناختی (EMDR)، کیفیت زندگی، احساس گناه، اختلال اتیسم

لینک کمکی