فایل word مقايسه اثر افشره هيدروالكلي پسته كوهي (Pistacia Atlantica Kurdica) و داروي فلووكسامين بر افسردگي ناشي از استرس بي حركتي در موش صحرايي نر

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقايسه اثر افشره هيدروالكلي پسته كوهي (Pistacia Atlantica Kurdica) و داروي فلووكسامين بر افسردگي ناشي از استرس بي حركتي در موش صحرايي نر :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله دانشگاه علوم پزشکي گيلان

تعداد صفحات :17

مقدمه: امروزه استفاده از فراورده های گیاهی به عنوان مكمل یا جانشین داروهای شیمیایی در پیشگیری یا درمان برخی اختلال های روانی با عوارض جانبی و هزینه درمانی كم، رواج یافته است.هدف: مقایسه اثر داروی فلووكسامین با افشره پسته كوهی بر اختلال افسردگی و تغییر بافت هیپوكمپ ناشی از القای استرس بی حركتی در موش های صحرایی نر.مواد و روش ها: در این مطالعه تجربی 30 راس موش صحرایی نر بالغ نژاد ویستار با میانگین وزنی 175 گرم به 5 گروه شش تایی تقسیم شدند. القای استرس بی حركتی با رسترینر انجام شد. در این آزمایش تیمار موش ها در مدت سه هفته با افشره هیدروالكلی پسته كوهی با غلظت 400mg/kg و داروی فلووكسامین با غلظت 120mg/kg از راه گاواژ انجام شد و افسردگی جانوران با آزمون آویزان ماندن دم بررسی شد. همچنین، میزان مالون دی آلدهید و آنزیم كاتالاز در بافت هموژنه هیپوكمپ و سطوح كورتیكوسترون و قند در سرم خون اندازه گیری شد. واكاوی داده ها با نرم افزار SPSS آزمون آنالیز واریانس یك طرفه و پس آزمون تعقیبی توكی انجام شد.نتایج: افزایش معنی دار زمان بی حركتی، مالون دی آلدهید، كورتیكوسترون، قند خون و كاهش آنزیم كاتالاز و آسیب بافت هیپوكمپ در گروه شاهد دیده شد. در حالی كه كاهش معنی دار در زمان بی حركتی و افزایش فعالیت كاتالاز و كاهش قندخون، كورتیكوسترون و مالون دی آلدهید و آسیب ندیدن در بافت هیپوكمپ گروه تیمار شده با افشره پسته كوهی بوجود آمد. همچنین در گروه تیمار شده با فلووكسامین به تنهایی یا مصرف هم زمان با افشره پسته كوهی افزایش زمان بی حركتی، كاهش مالون دی آلدهید، كورتیكوسترون و فعالیت كاتالاز نشان داده شد. همچنین، مصرف همزمان دارو با افشره گیاهی سبب كاهش معنی دار سطح قند خون شد.نتیجه گیری: افشره هیدروالكلی پسته كوهی یا داروی فلووكسامین افزون بر كاهش افسردگی القاء شده با استرس بی حركتی باعث بهبود شرایط آنتی اكسیدانی در بافت هیپوكمپ در گروه تیمار شد.
كلید واژه: افسردگی، بی حركتی، پسته، فلووكسامین، موش های صحرایی، هیپوكمپ

لینک کمکی