فایل word بررسي ميزان معنويت دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي گيلان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي ميزان معنويت دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي گيلان :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله دانشگاه علوم پزشکي گيلان

تعداد صفحات :10

مقدمه: معنویت و رشد معنوی درانسان طی چند دهه گذشته به صورت روز افزون متخصصان بهداشت روانی را شیفته خود كرده است، یكی از اجزای زندگی سالم توجه به نیازهای معنوی است. با توجه به تغییر میزان معنویت در جوامع، گروه های اجتماعی و محیط های مختلف، تعیین این بعد از سلامتی در جوامع مختلف، بویژه دانشجویان بایسته است.هدف: فایل word بررسي ميزان معنويت دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي گيلانمواد و روش ها : این مطالعه به روش توصیفی و مقطعی در پاییز سال 1394 انجام شد. جامعه و محیط پژوهش 357 نفر از دانشجویان دانشكده های وابسته به دانشگاه علوم پزشكی گیلان بودند كه با نمونه گیری سهمیه ای انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه استاندارد «سنجش نگرش معنوی « بود كه با مقیاس 5 گزینه ای لیكرت امتیاز دهی شد. دامنه نمره همه پرسش های حیطه معنویت بین 0 تا 172 و در سوالات پس از آن نگرش معنوی بین 0 تا 96 و در سوالات بعد توانایی معنوی بین 0 تا 76 بود. واكاوی داده ها با نرم افزار آماری spss21 و شاخص های آمار توصیفی و استنباطی انجام شد.نتایج: میانگین و انحراف معیار نمره های كسب شده دانشجویان در كل حیطه معنویت 120.05±20.24 و در بعد نگرش معنوی 65.49±13.05 و توانایی معنوی 54.56±9.15 بود. بین نمره های كسب شده از حیطه های نگرش معنوی و توانایی معنوی همبستگی مستقیم و مثبت وجود داشت ( 0.651=r، p=0.0001). تفاوت آماری معنی دار بین نمره های پرسشنامه سنجش معنویت بر پایه تاهل، رده های سنی و دانشكده محل تحصیل دیده شد (0.001=p، p=0.0001، p=0.038).نتیجه گیری: این نتایج اهمیت پرداختن به جستار معنویت در دانشجویان گروه پزشكی را نشان می دهد و لازم است برای ارتقای میزان معنویت دانشجویان برنامه ریزی های لازم انجام شود. گسترش فرهنگ ازدواج بویژه در زمان دانشجویی و همكاری سرپرستان دانشكده ها برای افزایش فضای معنوی ارزش دارد.
كلید واژه: دانشجویان، معنویت

لینک کمکی