فایل word رضايت مندي بيماران از خدمات اورژانس پيش بيمارستاني در شهر رشت

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word رضايت مندي بيماران از خدمات اورژانس پيش بيمارستاني در شهر رشت :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله دانشگاه علوم پزشکي گيلان

تعداد صفحات :9

مقدمه :خدمات ارائه شده به بیماران پیش بیمارستانی و میزان رضایت مندی آنها، بیانگر كیفیت خدمات اورژانس پیش بیمارستانی است. لذا سنجش رضایت مندی بیماران به عنوان شاخص كلیدی شیوه كاركرد سازمان شناخته می شود.هدف: تعیین میزان رضا یت مندی بیماران از خدمات اورژانس پیش بیمارستانی شهر رشت.مواد و روش ها :در پژوهشی توصیفی ما 216 نفر از بیماران ترابرده شده به بیمارستان توسط 9 پایگاه شهری و جاده ای اورژانس پیش بیمارستانی رشت از اول اسفند 94 تا 31 خرداد 95 با نمونه گیری سهمیه ای-تصادفی، انتخاب و داده ها با پرسشنامه استاندارد سنجش میزان رضایت مندی دربر گیرنده دو بخش كه بخش اول حاوی اطلاعات فردی و دموگرافی و بخش دوم 23 پرسش در مورد میزان رضایت مندی بود،گرد آوری شد. داده ها با نرم افزار spss19 و شاخص های همبستگی پیرسون، تی مستقل و آنالیز واریانس یك طرفه واكاوی شد.نتایج : از حیطه های رضایت مندی، بیشترین مربوط به كارایی اورژانس پیش بیمارستانی با میانگین 4.43 و كمترین آن مربوط به عملكرد تكنسین ها با میانگین 4.04 بود. میانگین رضایت مندی كلی بیماران از اورژانس پیش بیمارستانی 4.49 بود كه نشان دهنده میزان دلخواه یا رضایت مندی است. بین رضایت مندی ازخدمات اورژانس پیش بیمارستانی برپایه سن، پیشینه استفاده ازخدمات اورژانس پیش بیمارستانی، زمان ماموریت و داشتن وابستگی به سیستم مراقبت بهداشتی اختلاف معنی دار وجود نداشت. میانگین رضایت مندی افراد اورژانسی از برخورد تكنسین ها و حرفه ای بودن آنها بالاتر از افراد غیراورژانسی بود.نتیجه گیری: برای افزایش سطح رضایت مندی بیماران، افزایش مهارت وتوانمندی تكنسین های اورژانس و برگزاری دوره های آموزشی توجیهی ویژه آنها بایسته است بر تجهیز آمبولانس ها به سازوبرگ پزشكی نوین وتمیزی آمبولانس ها، آراستگی یونی فرم و مرتب بودن كاركنان اورژانس پافشاری می شود.
كلید واژه: بیماران، خدمات فوریت های پزشكی، فوریت های پزشكی

لینک کمکی