فایل word بررسي نقش تعديل کنندگي متغيرهاي جمعيت شناختي بر ريسک هاي ادراک شده پذيرش تجارت الکترونيکي در بخش کشاورزي ايران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي نقش تعديل کنندگي متغيرهاي جمعيت شناختي بر ريسک هاي ادراک شده پذيرش تجارت الکترونيکي در بخش کشاورزي ايران :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : تحقيقات اقتصاد و توسعه كشاورزي ايران (علوم كشاورزي ايران)

تعداد صفحات :14

با وجود رشد فزاینده استفاده از تجارت الکترونیکی و همچنین مزایای غیرقابل انکار آنها، هنوز هم استفاده از روش های سنتی خرید و فروش از سوی برخی از کسب وکارها مانند کشاورزی ترجیح داده می شود. با وجود مزایای فراوان استفاده از مزایای تجارت الکترونیکی در بخش کشاورزی از جمله کسب جدیدترین اطلاعات همچون قیمت بازار، خریداران، مراکز عمده خرید و سایر اطلاعات مهم توسط تولیدکنندگان و مصرف کنندگان و جلوگیری از سوء استفاده سودجویان و واسطه ها، پذیرش تجارت الکترونیکی در این بخش ضعیف بوده و نیاز به تغییر نگرش کارگزاران آن دارد. از جمله عوامل مهم در این تغییر نگرش توجه به ریسک های پذیرش تجارت الکترونکی می باشد. پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش تعدیل کنندگی متغیرهای جمعیت شناختی بر تاثیر ریسک های ادراک شده (مالی، امنیتی، عملکردی و زمانی) نسبت به نگرش به پذیرش تجارت الکترونیکی در بخش کشاورزی ایران انجام گرفته است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر شیوه، ماهیت و روش از نوع پیمایشی – همبستگی می باشد. جامعه آماری پژوهش، کاربران فعال بخش خرید و فروش سایت بازار بزرگ کشاورزی بوده است. بر اساس یافته های پژوهش رابطه ریسک مالی و ریسک امنیتی با سن و سابقه استفاده معنادار نبودند. همچنین، تاثیر ریسک امنیتی بر نگرش نسبت به تجارت الکترونیکی در بخش کشاورزی رد گردید. این پژوهش نشان داد که سایر ریسک ها تاثیر معناداری بر نگرش به پذیرش تجارت الکترونیکی در بخش کشاورزی دارند که باید مورد توجه ویژه قرار گیرند.
كلید واژه: تجارت الکترونیکی، بخش کشاورزی، ریسک های ادراک شده، نگرش به پذیرش تجارت الکترونیکی

لینک کمکی