فایل word مطالعه ژنتيکي عملکرد و برخي صفات زراعي در جو با استفاده از تجزيه ميانگين نسل ها

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مطالعه ژنتيکي عملکرد و برخي صفات زراعي در جو با استفاده از تجزيه ميانگين نسل ها :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله به نژادي نهال و بذر (نهال و بذر)

تعداد صفحات :26

به منظور مطالعه نحوه توارث صفات کمی مختلف در جو، تلاقی های ارقام ریحان × ماکوئی و کویر × ماکوئی مورد بررسی قرار گرفتند. در هر دو تلاقی والدین به همراه نسل های F1، F2، BC1 و BC2 در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج ارزیابی شدند. در طول دوره رشد، از صفات مهم زراعی و عملکرد دانه یادداشت برداری به عمل آمد. نتایج حاصل از تجزیه واریانس نشان داد که بین نسل های مورد نظر از نظر تمامی صفات تفاوت قابل ملاحظه ای وجود داشت. تجزیه میانگین نسل ها نشان داد که در توارث همه صفات علاوه بر اثر افزایشی و غالبیت، انواع اثر اپیستازی نیز نقش داشتند.در هر دو تلاقی در صفات ارتفاع بوته، قطر دانه، قطر ساقه، طول سنبله، طول ریشک، عملکرد دانه و وزن هزار دانه اثر غالبیت سهم بیشتری نسبت به اثر افزایشی داشت.در تلاقی ریحان × ماکوئی برای صفات وزن سنبله و تعداد دانه در سنبله اثر غالبیت مهم تر ازاثر افزایشی و در تلاقی کویر × ماکوئی اثر افزایشی مهم تر از اثرغالبیت بود. در تلاقی ریحان × ماکوئی برای صفات قطر ساقه، تعداد دانه در سنبله، طول ریشک، طول سنبله و وزن سنبله و در تلاقی کویر × ماکوئی برای صفات ارتفاع بوته، قطر دانه، قطر ساقه، طول پدانکل، طول ریشک و عملکرد دانه واریانس ژنتیکی افزایشی بیشتراز واریانس غالبیت بود. در تلاقی ریحان × ماکوئی وزن هزار دانه و در تلاقی کویر × ماکوئی وزن سنبله بیشترین وراثت پذیری عمومی و خصوصی را به خود اختصاص دادند. در این بررسی سه عامل به عنوان عوامل ژنتیکی کنترل کننده عملکرد دانه شناسائی شدند.
كلید واژه: جو، تجزیه میانگین نسل ها، اثر افزایشی، غالبیت، اپسیتازی

لینک کمکی