فایل word حساسيت به کلروز و ارتباط آن با محتواي آهن برگ در برخي ژنوتيپ هاي درخت به (.Cydonia oblonga Mill)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word حساسيت به کلروز و ارتباط آن با محتواي آهن برگ در برخي ژنوتيپ هاي درخت به (.Cydonia oblonga Mill) :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله به نژادي نهال و بذر (نهال و بذر)

تعداد صفحات :25

یکی از مشکلات عمده کشت و پرورش درخت به در ایران، کلروز برگی ناشی از کمبود آهن در این گیاه است. این عارضه که با کاهش بیوسنتز کلروفیل همراه است، به صورت زرد شدن برگ ها تظاهر پیدا کرده و سبب افت کارآئی فتوسنتزی و باردهی درخت به می شود. بر این اساس، تحقیق اخیر با هدف بررسی تغییرات کلروفیل برگ و ارتباط آن با میزان آهن موجود، به منظورگزینش ژنوتیپ های متحمل به کلروز انجام شد. در بهار و تابستان، تغییرات میزان کلروفیل برگ های بالائی و پائینی شاخه های درختان سی ژنوتیپ درخت به استان های اصفهان، گیلان و خراسان رضوی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج بیانگر تغییرات میانگین محتوای کلروفیل برگ ها در دامنه 3.8 تا 8.9 میلی گرم بر گرم وزن تر برگ در ماه های مختلف بود. بیش ترین میزان کلروفیل در مرداد ماه اندازه گیری شد و سپس کاهش تدریجی آن در اکثر ژنوتیپ ها اتفاق افتاد، لیکن سرعت افزایش کلروفیل b از کلروفیل a بیش تر بود که این روند سبب کاهش نسبت کلروفیل a به b از بالای 2 به حدود 1.1 در مرداد ماه شد. بالاترین حد تحمل به کلروز بر اساس شاخص میزان کلروفیل در دو ژنوتیپ M3 و M4 از خراسان رضوی به ترتیب با میانگین 7.3 و 7 میلی گرم بر گرم وزن تر برگ کلروفیل در مجموع ماه ها مشاهده شد. کم ترین میزان تحمل به کلروز در ژنوتیپ KM1 از اصفهان بود. در نهایت ارزیابی محتوای آهن برگ، ارتباطی را بین این شاخص و میزان کلروفیل کل فصل رشد و کلروفیل ماه های مختلف به تفکیک نشان نداد.
كلید واژه: درخت به، محتوای کلروفیل، تحمل، نسبت کلروفیل a به b

لینک کمکی