فایل word پايداري عملکرد علوفه لاين هاي اميدبخش شبدر ايراني (.Trifolium resupinatum L)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word پايداري عملکرد علوفه لاين هاي اميدبخش شبدر ايراني (.Trifolium resupinatum L) :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله به نژادي نهال و بذر (نهال و بذر)

تعداد صفحات :24

به منظورارزیابی سازگاری و پایداری محصول لاین های شبدر ایرانی در نقاط مختلف کشور، آزمایشی با پانزده لاین امیدبخش در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار در کرج، بروجرد، سنندج وشهرکرد به مدت دو سال اجرا شد. تجزیه واریانس مرکب ها در مکان ها و سال ها نشان داد بین لاین ها از نظر عملکرد علوفه خشک اختلاف معنی داری وجود دارد، به طوری که در کرج لاین شماره 13 (KPC/Eqlid-e-Fars/78-37) با 14.13، در سنندج لاین شماره 11 (KPC/Eqlid-e-Fars/78-5) با 9.87، در شهر کرد لاین شماره 8 (KPC/Lordegan-e-Char./78-17) با 9.93 و در بروجرد لاین شماره 7 (KPC/2Chinene-e-Kord./78-30) با 13.59 تن علوفه خشک در هکتار برترین لاین ها بودند. شیب خط رگرسیون برای عملکرد علوفه خشک بین 0.52 تا 1.29 متغیر و بیانگر این بود که لاین ها پاسخ های متفاوتی به تغییرات محیطی نشان دادند. با توجه به آماره های پایداری، لاین ها شماره 11، 10، 13، 8 و 7 با کمترین انحراف ازخط رگرسیون، بیشترین ضریب تبیین و بالاترین عملکرد، برترین لاین ها بودند. نتایج تجزیه پایداری به روش گرافیکی بای پلات (GGE) نشان داد حدود 60 درصد کل تغییرات عملکرد علوفه خشک لاین ها تحت تاثیر مولفه های اول و دوم بود. بر اساس نتایج تجزیه پایداری به روش بای پلات، لاین های شماره 6 (KPC/Eqlid-e-Fars/78-14) و 3 (KPC/Baladeh-e-Kaz.78-43) با تولید حدود 60 تن علوفه تر و 10.60 تن در هکتار علوفه خشک پایدارترین لاین ها در مناطق مختلف کشور بودند.
كلید واژه: شبدر ایرانی، لاین های امیدبخش، عملکرد علوفه، تجزیه پایداری، روش بای پلات

لینک کمکی