فایل word خصوصيات ميوه برخي از ارقام و ژنوتيپ هاي بادام شمال غرب ايران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word خصوصيات ميوه برخي از ارقام و ژنوتيپ هاي بادام شمال غرب ايران :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله به نژادي نهال و بذر (نهال و بذر)

تعداد صفحات :25

در این پژوهش 22 صفت کمی و کیفی خشک میوه و مغز 31 ژنوتیپ و رقم داخلی و خارجی بادام موجود در کلکسیون بادام ایستگاه تحقیقات باغبانی سهند در سال های 1390 تا 1393 مورد ارزیابی قرار گرفتند. تجزیه خوشه ای بر اساس برخی از صفات شاخص، ژنوتیپ های مورد مطالعه را به سه گروه اصلی تقسیم کرد. ژنوتیپ های ALC1812، ALC702، ALC206، ALC907 و رقم نون پاریل که در گروه دوم قرار گرفتند، درصد مغز بالایی داشتند و جزو ژنوتیپ های پوست کاغذی بودند که از نظر آجیلی اهمیت بالایی دارند. ژنوتیپ های ALC1011، ALC1212، ALC123 و رقم فرانیس که در گروه سوم قرار گرفتند، دارای مغز بزرگ با پوسته چوبی نسبتا ضخیم و سخت بودند. این ژنوتیپ ها اگرچه جزو ارقام نیمه سنگی گروه بندی شدند، ولی به دلیل دارا بودن مغز درشت تر، از نظر آجیلی مورد توجه هستند. ضرایب همبستگی بین صفات اندازه گیری شده نشان دهنده وجود همبستگی مثبت و یا منفی معنی داری بین برخی از صفات مهم خشک میوه و مغز بود. استحکام پوسته چوبی با ضخامت پوسته و وزن خشک میوه همبستگی مثبت معنی داری نشان داد. درصد مغز نیز با ضخامت پوسته چوبی و استحکام آن همبستگی منفی و معنی دار ولی با باز شدن پوسته چوبی همبستگی مثبت و معنی دار نشان داد. نتایج این پژوهش می تواند در انتخاب ژنوتیپ های امیدبخش و کاربرد آن ها در برنامه های به نژادی مورد استفاده قرار گیرد.
كلید واژه: بادام، خشک میوه، صفات کمی و کیفی، تجزیه خوشه ای، همبستگی بین صفات

لینک کمکی