فایل word مقايسه غلظت برخي از فلزات سنگين در رسوبات بين جزر و مدي جزيره خارک (خليج فارس) در دو فصل تابستان و زمستان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقايسه غلظت برخي از فلزات سنگين در رسوبات بين جزر و مدي جزيره خارک (خليج فارس) در دو فصل تابستان و زمستان :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : اقيانوس شناسي

تعداد صفحات :12

این مطالعه به منظور تعیین سطح ناپاکی رسوبات جزیره خارک نسبت به فلزات سنگین روی، مس، نیکل، سرب و کادمیوم صورت گرفت. نمونه برداری در ماه های شهریور و اسفند 1392 و از پنج ایستگاه انجام شد. نمونه ها به آزمایشگاه انتقال یافتند و پس از خشک شدن و هضم توسط مخلوطی از اسید نیتریک و اسید پرکلریک با استفاده از دستگاه جذب اتمی شعله ای GBC مدل Savantaa S ساخت کشور استرالیا سنجش شدند. نتایج نشان داد که غلظت فلزات روی، مس، نیکل و سرب در رسوب جزیره خارک در فصل تابستان به ترتیب (±SE میانگین) 72.5±3.6، 28.8±2.9، 38.1±1.7 و 28.8±2.1 میکروگرم بر گرم و در فصل زمستان نیز به ترتیب 65.7±4.3، 36.3±2.7، 47.1±3.6 و 34.8±2.7 میکروگرم بر گرم وزن خشک رسوبات بود. درحالی که غلظت فلز کادمیوم تشخیص داده نشد. نتایج نشان داد که غلظت فلزات مس، نیکل و سرب در رسوب جزیره خارک در فصل زمستان بیشتر از فصل تابستان است. همچنین مقایسه میزان فلزات سنگین رسوب در جزیره خارک با استانداردهای کیفیت رسوب مشخص کرد که میزان فلزات سنگین در رسوبات این منطقه در حد قابل قبولی قرار دارد و میزان ناپاکی نسبت به فلزات سنگین بسیار کمتر از حد خطرساز و آلوده کننده است.
كلید واژه: آلودگی، فلزات سنگین، جزیره خارک، خلیج فارس

لینک کمکی