فایل word مقايسه مقادير فنل کل در بافت هاي برگ و ميوه ژنوتيپ هاي به و بررسي تاثير آن در مقاومت به بيماري آتشک

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقايسه مقادير فنل کل در بافت هاي برگ و ميوه ژنوتيپ هاي به و بررسي تاثير آن در مقاومت به بيماري آتشک :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله به نژادي نهال و بذر (نهال و بذر)

تعداد صفحات :20

فنل ها از متابولیت های ثانویه موثر در تحمل به تنش های محیطی در گیاهان است و بافت های برگ و میوه درخت به منبع مهمی از این گروه ترکیبات محسوب می شوند. پژوهش اخیر با هدف بررسی میزان و تغییرات فنل در بافت های برگ و میوه ژنوتیپ های به منطقه اصفهان و ارتباط آن با تحمل به بیماری آتشک انجام شد.برای این منظور، دوازده ژنوتیپ گزینش شده KVD4، SHA1، KVD3، PH2، ET1، NB3، KVD1، KM1، SVS1، SVS2، NB2 و شاهد رقم اصفهان، مورد ارزیابی قرار گرفتند. عصاره های اتانولی از نمونه های برگ در بهار و تابستان واز میوه های رسیده در ابتدای پاییز تهیه و با استفاده از معرف فولین سیکالتیو میزان فنل کل بر حسب معادل اسید گالیک اندازه گیری شد. نتایج بیانگر این بود که ژنوتیپ های مورد مطالعه از نظر میزان فنل کل برگ دارای تفاوت معنی داری بودند. ژنوتیپ KVD4 و رقم اصفهان با مقادیر 14.9 و 2.7 میلی گرم اسیدگالیک برگرم بافت تازه برگ به ترتیب بیش ترین و کم ترین میزان فنل کل را داشتند. برگ های ژنوتیپ های به، افزایش پیوسته ای را در مواد فنلی تا انتهای تابستان نشان دادند.برخلاف نمونه های برگی، تفاوت معنی داری در میزان فنل کل میوه ها در ارقام و ژنوتیپ های مورد بررسی مشاهده نشد. ارزیابی تاثیر میزان فنل به عنوان یکی از مهم ترین آنتی اکسیدان های غیر آنزیمی روی توسعه بیماری آتشک، بیانگر همبستگی منفی شاخص حساسیت واریته ای (I.V.S) با میزان فنل کل در برگ های ابتدای تابستان در ژنوتیپ های به مورد بررسی بود.
كلید واژه: Cydonia oblonga Mill، اسید گالیک، Erwinia amylovora، فنل، آتشک

لینک کمکی