فایل word بررسي تغييرات زماني و مکاني مواد مغذي و قلياييت کل در بوم سامانه مصب مند

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي تغييرات زماني و مکاني مواد مغذي و قلياييت کل در بوم سامانه مصب مند :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : اقيانوس شناسي

تعداد صفحات :10

هدف از این مقاله بررسی و مقایسه غلظت مواد مغذی و قلیاییت کل در فصل های تابستان (شهریور ماه 93) و زمستان (بهمن ماه 92) و همچنین در امتداد بخش های دریایی، مصبی و رودخانه ای بوم سامانه مصب مند در خلیج فارس است. نمونه برداری در دو فصل سرد و گرم انجام شد. غلظت مواد مغذی توسط روش سازمان حفاظت محیط زیست منطقه ای (MOOPAM) و قلیائیت کل به روش پتانسیومتری اندازه گیری شدند. نتایج اندازه گیری قلیائیت نشان داد که اختلاف معنی داری در ایستگاه های مصب، دریا و رودخانه بین دو فصل تابستان و زمستان وجود ندارد (0.05>P). همچنین نتایج اندازه گیری غلظت مواد مغذی نشان داد که میانگین غلظت نیتریت و نیترات در ایستگاه های مصبی نسبت به ایستگاه های رودخانه ای و دریایی بیشتر است. تغییرات فصلی و افزایش بارندگی باعث افزایش میانگین غلظت نیتریت و نیترات در فصل زمستان و کاهش میانگین غلظت فسفات و سیلیکات در این فصل شده است.
كلید واژه: مواد مغذی، قلیائیت کل، مصب مند، خلیج فارس

لینک کمکی