فایل word ارزيابي اجزاء مقاومت نسبي درتعدادي از لاين هاي اميدبخش گندم اقليم سرد نسبت به بيماري زنگ زرد در شرايط مزرعه اي در اردبيل

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word ارزيابي اجزاء مقاومت نسبي درتعدادي از لاين هاي اميدبخش گندم اقليم سرد نسبت به بيماري زنگ زرد در شرايط مزرعه اي در اردبيل :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله به نژادي نهال و بذر (نهال و بذر)

تعداد صفحات :24

در این پژوهش 21 لاین امیدبخش گندم اقلیم سرد همراه با دو رقم شاهد حساس بولانی و موروکو به منظور تعیین مقاومت نسبی آن ها نسبت به بیماری زنگ زرد در مزرعه تحقیقاتی اردبیل ارزیابی شدند. در این مطالعه اجزائ مختلف مقاومت نسبی شامل ضریب آلودگی، شدت نهائی بیماری، مقدار نسبی سطح زیر منحنی پیشرفت بیماری و نرخ آلودگی ظاهری در مرحله گیاهچه ای و گیاه کامل در شرایط مزرعه ارزیابی شدند.بعد از شاهد حساس، لاین های C-91-9 و C-91-20 بیشترین مقدار ضریب آلودگی، شدت نهائی بیماری، مقدار نسبی سطح زیر منحنی پیشرفت بیماری، نرخ آلودگی ظاهری، تراکم جوش و اندازه جوش را داشتند. لاین های C-91-1، C-91-7، C-91-8، C-91-15 و C-91-18 در هر دو مرحله گیاهچه ای و گیاه کامل مقاوم، مصون یا آلودگی پایینی داشتند. لاین های C-91-12 و C91-21 که در مرحله گیاهچه ای حساس اما در مرحله گیاه کامل مقاوم بودند و مقادیر پایین آلودگی را نشان دادند، به عنوان لاین های دارای مقاومت تدریجی ارزیابی شدند. لاین های C-91-13 و C-91-14 در مرحله گیاهچه ای نیمه مقاوم و در مرحله گیاه کامل مقاومت کامل یا سطح مطلوبی از مقاومت نسبی را نشان دادند ولی لاین های C-91-3، C-91-4، C-91-1 و C-91-17 مقاومت نسبی (تدریجی) متوسطی داشتند و لاین های C-91-2، C-91-5، C-91-9، C-91-10، C-91-11، C-91-6، C-91-20 و C-91-19 حساس بودند. رابطه مثبت و معنی داری بین شدت نهایی آلودگی با مقادیر ضریب آلودگی و همچنین بین rAUDPC و نرخ آلودگی ظاهری مشاهده شد. بیشترین ضریب همبستگی (r) بین شدت نهایی آلودگی با ضریب آلودگی به دست آمد (r = 0.99).
كلید واژه: گندم، زنگ زرد، مقاومت نسبی، مقاومت گیاهچه ای، مقاومت گیاه کامل

لینک کمکی