فایل word اثر ژنوم هاي هومولوگ بر توليد گامت هاي کاهش نيافته در هيبريدهاي حاصل از تلاقي گندم و آجيلوپس

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word اثر ژنوم هاي هومولوگ بر توليد گامت هاي کاهش نيافته در هيبريدهاي حاصل از تلاقي گندم و آجيلوپس :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله به نژادي نهال و بذر (نهال و بذر)

تعداد صفحات :17

در هیبریدهای بین گونه ای بسته به ترکیب ژنتیکی والدین، گامت های کاهش نیافته به وفور تشکیل شده و فراوانی تشکیل آنها بیشتر از گونه های والدی است.تحقیق حاضر با هدف بررسی گامت های کاهش نیافته در هیبریدهای حاصل از تلاقی گندم نان (2 n = 6x = 42، AABBDD) با دو گونه (Aegilops cylindrica (2n = 4x = 28; CcCcDcDc و (Ae. triuncialis (2n = 4x = 28; UtUtCtCt انجام شد. فرض این بود که دانه های گرده کاهش نیافته با فراوانی بیشتری در هیبریدهای گندم× آجیلوپس تریانسیالیس که فاقد ژنوم همولوگ هستند (2n=ABDUtCt)، نسبت به هیبریدهای گندم× آجیلوپس سیلیندریکا که ژنوم همولوگ دارند (2n=ABDDcCc)، تشکیل می شود. این فرض از طریق بررسی میوز، میزان دانه های گرده کاهش نیافته، کارایی دانه گرده و میزان بذردهی در هیبریدها مورد تایید قرار گرفت. عدم وجود ژنوم های هومولوگ در هیبریدهای گندم×آجیلوپس تریانسیالیس، میوز را در 3 درصدسلول های مادر گرده به میوز غیر کاهشی سوق داد. محصول چنین تقسیم غیر کاهشی به صورت دانه های گرده کاهش نیافته و تولید بذر F2 در این نوع هیبرید تظاهر پیدا کرد.
كلید واژه: گندم، تلاقی بین گونه ای، هیبریداسیون، پلی پلوییدی، گامت کاهش نیافته، کارایی دانه گرده

لینک کمکی