فایل word ارزيابي نقش هسته قاعده اي جانبي آميگدال در اثرات ‏كورتيكوسترون بر بخاطرآوري حافظه در موش سفيد ‏آزمايشگاهي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word ارزيابي نقش هسته قاعده اي جانبي آميگدال در اثرات ‏كورتيكوسترون بر بخاطرآوري حافظه در موش سفيد ‏آزمايشگاهي :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله پزشكي كوثر

تعداد صفحات :12

هدف: هدف از این مطالعه تعیین نقش هسته قاعده ای جانبی آمیدگدال در اثرات کورتیکوسترون بر بخاطرآوری حافظه در موش سفید بزرگ آزمایشگاهی بوده است.روش بررسی: در این مطالعه تجربی 110 سر موش نر نژاد ویستار با وزن 250 تا 300 گرم استفاده شد. ‏طی آزمایش 1، ابتدا به صورت دوطرفه روی هسته قاعده ای جانبی آمیگدال، كانون راهنما قرار داده شد. یك ‏هفته بعد موش در مدل یادگیری احترازی غیرفعال آموزش داده شد. داروی كورتیكوسترون (0.1، 0.5، 1 و 3 ‏میكروگرم با ازا هر طرف) 30 دقیقه قبل از تست بخاطرآوری كه 48 ساعت بعد از آموزش انجام شده بود، ‏به داخل هسته قاعده ای جانبی آمیگدال تزریق و سپس یاد گرفته های حیوان با ملاك های ارزیابی مدت زمان ‏نهفته قبل از اولین ورود و كل زمان طی شده در ناحیه روشن طی 10 دقیقه سنجش شد و با گروه كنترل ‏مقایسه گردید. در آزمایش 2، یك هفته قبل از آموزش، تخریب هسته قاعده ای جانبی آمیگدال با داروی‏NMDA ‎‏ صورت گرفت و 48 ساعت بعد از آموزش كورتیكوسترون 1و3 میلی گرم به ازا هر كیلوگرم وزن ‏حیوان به صورت زیرجلدی تزریق شد و نتایج با گروه شاهد مقایسه گردید. همچنین در انتها اثرات احتمالی ‏تخریب هسته قاعده ای جانبی آمیگدال بر فعالیت حركتی حیوان مورد بررسی قرار گرفت. یافته ها: نتایج نشان می دهد كه تزریق كورتیكوسترون به داخل هسته قاعده ای جانبی آمیگدال بطور وابسته ‏به دوز سبب اختلال در بخاطرآوری اطلاعات می شود (P<0.01). همچنین اثرات تزریق سیستمیك ‏كورتیكوسترون به دنبال تخریب آمیگدال تعدیل می شود (P<0.01). ضمنا تخریب هسته قاعده ای جانبی ‏آمیگدال اختلال حركتی خاصی ایجاد نمی كند.‏ نتیجه گیری: یافته های فوق نشان می دهد كه فعال شدن گیرنده های گلوكوكورتیكوئیدی هسته قاعده ای ‏جانبی آمیگدال نقش مهمی در بخاطرآوری اطلاعات بازی می كند. ضمنا هسته قاعده ای جانبی آمیگدال ‏نقش مهمی در واسطه گری اثرات سیستمیك گلوكوكورتیكوئیدها بر بخاطرآوری حافظه دارد.‏
كلید واژه: بخاطرآوری، یادگیری و حافظه، هسته قاعده ای جانبی آمیگدال، كورتیكوسترون، موش سفید آزمایشگاهی

لینک کمکی