فایل word نقش دي هيدرواپي اندروسترون بر تكثير انگل ليشمانياماژور ‏در ماكروفاژهاي صفاقي موش ‏BALB/c

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word نقش دي هيدرواپي اندروسترون بر تكثير انگل ليشمانياماژور ‏در ماكروفاژهاي صفاقي موش ‏BALB/c :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله پزشكي كوثر

تعداد صفحات :13

هدف: در این پژوهش ارتباط مهار آنزیم گلوكز- فسفات دهیدروژناز در ماكروفاژهای تیمار شده با مهاركننده دی هیدرو اپی اندروسترون با میزان تولید نیتریك اكساید و نیز میزان تكثیر آماستیگوتهای انگل لیشمانیا ماژور در ماكروفاژهای آلوده بررسی شد.روش بررسی: ابتدا ماكروفاژهای صفاقی موش BALB/c جدا و با غلظت های و و و میكرو مولار از مهار كننده دی هیدرو اپی اندروسترون تیمار شدند. بعد از ساعت انكوباسیون، درصد زنده بودن در ماكروفاژها با استفاده از تست MTT بررسی شد. همچنین بعد از ساعت انكوباسیون میزان كاهش فعالیت آنزیم گلوكز- فسفات دهیدروژناز (G6PD) تعیین شد. سپس ماكروفاژها را با پروماستیگوت های لیشمانیا ماژور آلوده كرده و میزان تولید نیتریك اكساید (NO) بعد از ساعت با استفاده از روش رنگ سنجی گریس سنجیده شد. از غلظت میكرو مولار برای بررسی تاثیر مهار كننده بر میزان تكثیر انگل در ماكروفاژها از روز تا روز استفاده شد.یافته ها: با افزایش غلظت دی هیدرو اپی اندروسترون درصد سایتوتوكسیسیتی ماكروفاژها افزایش یافته و فعالیت آنزیم G6PD كاهش یافت. همچنین میزان تولید NO توسط ماكروفاژها با افزایش غلظت دی هیدرو اپی اندروسترون نسبت معكوس داشت. بررسی تعداد انگل در ماكروفاژها نشان داد كه میزان تكثیر انگل از روز تا روز بررسی نسبت به گروه كنترل افزایش چشمگیری داشت (P<0.001).نتیجه گیری: فعالیت آنزیم G6PD با استفاده از مهار كننده دی هیدرو اپی اندروسترون كاهش می یابد. همچنین فعالیت آنزیم G6PD با كاهش تولید NO و افزایش درصد سایتوتوكسیسیتی ماكروفاژها همراه می باشد و از آنجایی كه NO نقش اصلی را در فعالیت لیشمانیا كشی ماكروفاژها به عهده دارد بنابراین با مهار آنزیم G6PD فعالیت لیشمانیا كشی ماكروفاژها كاهش می یابد.
كلید واژه: لیشمانیا ماژور، آنزیم گلوکز - فسفات دهیدروژناز، نیتریک اکساید، ماكروفاژهای صفاقی موش BALB/c، دی هیدرو اپی اندروسترون

لینک کمکی