فایل word بررسي اثرات امواج اولتراسوند منقطع با فركانس پايين بر ترميم ‏شكستگي استخوان تيبيا در خرگوش (يك ارزيابي ‏هيستومورفومتريك و ايمونوهيستوشيمي)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي اثرات امواج اولتراسوند منقطع با فركانس پايين بر ترميم ‏شكستگي استخوان تيبيا در خرگوش (يك ارزيابي ‏هيستومورفومتريك و ايمونوهيستوشيمي) :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله پزشكي كوثر

تعداد صفحات :12

هدف: هدف از تحقیق حاضر این است كه آیا اولتراسوند با شدت پایین بر افزایش ترابكولای استخوانی یا تكثیر سلولی ‏اثر دارد یا خیر؟ روش بررسی: 20 سر خرگوش نر سفید بالغ از نژاد ‏Dutch‏ به یك گروه كنترل و دو گروه اولتراسوند درمانی ‏تقسیم شدند. تحت بیهوشی عمومی یك شكستگی عرضی در قسمت میانی تنه استخوان تیبیای پای راست آنها ایجاد ‏شد و با استفاده از فیكساتور خارجی در دو طرف استخوان تیبیا محل شكستگی فیكس گردید. خرگوش ها به طور ‏تصادفی به یك گروه كنترل و دو گروه اولتراسوند درمانی 50 و 100 میلی وات بر سانتی متر مربع تقسیم شدند. در ‏خرگوشهای گروه تجربی از امواج اولتراسوند منقطع، با دوز 50 و 100 میلی وات بر سانتی متر مربع و به مدت15 دقیقه ‏روزانه استفاده شد. در خرگوشهای گروه كنترل نیز، دستگاه اولترسوند به كار گرفته شد با این تفاوت كه شدت جریان ‏دستگاه صفر بود. بعد از گذشت 7 هفته، خرگوشها به روش استنشاق با كلروفورم در فضای بسته كشته شدند. به دقت ‏فیكساتور خارجی از پای حیوانات باز شد و استخوان تیبیای آنها همراه با كال استخوانی به طور كامل خارج گردید. ‏جهت مطالعات بافت شناسی، استخوانها دكلسیفیه و فیكس شدند، پس از پردازش بافتی، مقاطع 5 میكرونی از بلوكهای ‏پارافینی، حاوی ناحیه كال استخوانی تهیه گردید و پس از رنگ آمیزی نمونه ها به روش هماتوكسیلین - ائوزین و نیز ‏تری كروم ماسون، مطالعه مورفومتری به كمك نرم افزار موتیك انجام شد. در بررسی های مورفومتری، میزان ‏ترابكولای استخوانی ناحیه كال استخوان، اندازه گیری و ثبت شدند. همچنین تعداد استئوبلاستها نیز، در ناحیه كال ‏شمارش گردید. علاوه بر آن، از هر گروه تعدادی از مقاطع بافتی جهت رنگ آمیزی ایمونوهیستوشیمی و استفاده از ‏ماركرki67 ‎‏ برای مطالعه پرولیفراسیون سلولی مورد استفاده قرار گرفتند.‏ یافته ها: نتایج به دست آمده از مطالعات هیستومورفومتری نیز نشان داد كه میانگین میزان ترابكولاهای استخوانی در ‏گروه كنترل 64.4±6.06 و در گروه تجربی (50 میلی وات بر سانتیمتر مربع) 56.57±5.81 و همچنین در گروه تجربی ‏‏(100 میلی وات بر سانتیمتر مربع) 84.04±6.74 بود كه بدین ترتیب اختلاف معنی دار آماری را بین این گروهها نشان ‏نداده است (P<0.05).میانگین تعداد استئوبلاست ها در گروه كنترل 23.26±1.08 و در گروه تجربی (50 میلی وات بر سانتیمتر مربع) ‏17.58±0.95 و همچنین در گروه تجربی (100 میلی وات بر سانتیمتر مربع) 26.80±1.65 بود كه بدین ترتیب ‏اختلاف معنی دار آماری را بین این گروهها نشان نداده است (P<0.05).نتیجه گیری: این نتایج نشان داد كه بافت كال شكستگی به این شدت اولتراسوند حساس نبوده و تاثیری بر ترمیم ‏شكستگی‎ ‎تیبیای خرگوش نداشته است.‏‎‏
كلید واژه: امواج اولتراسوند، کال استخوانی، هیستومورفومتری، شکستگی

لینک کمکی