فایل word رويکردي جهت باز طراحي فرايندهاي کسب و کار مبتني بر انتخاب بهترين راه کارهاي استراتژيک

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word رويکردي جهت باز طراحي فرايندهاي کسب و کار مبتني بر انتخاب بهترين راه کارهاي استراتژيک :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : فصلنامه علوم مديريت ايران

تعداد صفحات :27

این مقاله روش شناسی جهت معرفی «بهترین راه کارهای استراتژیک» ارایه می دهد. در این مقاله بهترین راه کارهای استراتژیک به عنوان روشهای تجربه شده موفق بازطراحی فرایندها همسو با استراتژیها و جهت گیریهای کلان سازمانها معرفی می شوند. این پژوهش ضمن مطالعه بهترین راه کارهای موجود در ادبیات باز طراحی فرایندهای کسب و کار، به تجزیه و تحلیل آنها با توجه به استراتژیهای سازمان می پردازد. همچنین از یافته های پژوهشهای پیشین که طی سالهای 2003 الی 2005 منتشر شده اند، جهت تشکیل بانکی از بهترین راه کارهای باز طراحی فرایندهای کسب و کاری استفاده شده است. با تکیه بر 29 مورد از بهترین راه کارهای گزارش شده در ادبیات پژوهش به ارایه روش شناسی پیشنهادی جهت انتخاب بهترین راه کارهای استراتژیک پرداخته شده است. در نهایت مطالعه موردی فرایند ثبت نام یک دانشگاه جهت ارزیابی متدولوژی پیشنهادی گزارش شده است.
كلید واژه: باز طراحی فرایندهای کسب و کار، بهترین راه کارهای استراتژیک، مهندسی مجدد فرایندها، استراتژی سازمان

لینک کمکی