فایل word تعيين نوع کاربري و پوشش اراضي بوسيله داده هاي لندست ETM+) 7) با استفاده از روش شي گرا (منطقه کاشان)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تعيين نوع کاربري و پوشش اراضي بوسيله داده هاي لندست ETM+) 7) با استفاده از روش شي گرا (منطقه کاشان) :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : تحقيقات مرتع و بيابان ايران

تعداد صفحات :18

پدیده های بیو فیزیکی و دست ساخت بشر توسط روشهای پردازش تصویر قابل شناسایی و تفکیک می باشند. شناسایی پدیده هایی مانند کاربری و پوشش اراضی به روشهای سنتی وقت گیر و پر هزینه است. درحالی که روشهای رقومی استخراج اطلاعات از داده های دورسنجی سریعتر و کم هزینه تر می باشد. امروزه، سنجنده های ماهواره ای علاوه بر ثبت اطلا عات طیفی، قادر به جمع آوری اطلاعات مكانی از پدیده های سطح زمین نیز می باشند، از طرفی، طبقه بندی این داده ها تنها با تكیه بر اطلاعات طیفی، ممكن است نتیجه رضایت بخشی نداشته باشد. بنابراین بكارگیری روشی كه بتواند علاوه بر داده های طیفی، اطلاعات مكانی، الگو و بافت پدیده ها را هم در فرآیند طبقه بندی دخالت دهد، می تواند نتایج قابل قبولی را ارایه نماید. یكی از روشهایی كه این قابلیت را دارد طبقه بندی داده ها به روش شی گرا می باشد. در این تحقیق به منظور طبقه بندی تصاویر لندست 7(ETM+) منطقه خشك كاشان و تفکیک پوششهایی از قبیل پوسته های نمكی، تپه های ماسه ای، خاكهای شور و غیر شور، روش فوق با استفاده از نرم افزارCognition بكار گرفته شد. نمونه های آموزشی به کمک اطلاعات میدانی، عکسهای هوایی و تصویر رنگی کاذب بر روی صفحه نمایشگر انتخاب گردیدند. تصاویر طبقه بندی و سپس صحت طبقه بندی مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج این تحقیق نشان داد روش شی گرا با دقت كلی 95 درصد، کاربری ها و پوششهای اراصی را تفكیك و طبقه بندی نموده است. مقایسه واقعیتهای زمینی و مشاهدات میدانی با نقشه حاصل از طبقه بندی هم بیانگر دقت بالای این روش برای طبقه بندی كاربری و پوشش اراضی می باشد. به طور کلی می توان گفت روش شی گرا برای شناسایی کاربری ها در مناطق خشک و نیمه خشک مناسب می باشد.
كلید واژه: کاربری اراضی، روش شی گرا، اطلاعات مكانی، لندست 7، قطعه بندی تصویر، منطقه خشك

لینک کمکی