فایل word حالت کلي تساوي جريان کمان ها در شبکه هاي جريان چند کالايي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word حالت کلي تساوي جريان کمان ها در شبکه هاي جريان چند کالايي :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله علوم دانشگاه تهران

تعداد صفحات :12

در این مقاله مساله شبكه جریان چند كالایی با جریان های مساوی روی کمان های معین مطرح می شود. قیود تساوی ایجاب می کند که جریان کمان های عضو زیر مجموعه های معین، برای کالاهای مجزا و مشخص مساوی باشند. به منظور حل این مساله ابتدا با استفاده از الگوریتم تخصیص ظرفیت یك جواب شروع، برای مساله به وجود می آوریم: سپس با استفاده از تكنیك تخفیف لاگرانژین روی قیود کلی یک كران پایین، و بعد با استفاده از الگوریتم سیمپلكس شبكه محاط شده، یک كران بالا را برای مقدار تابع هدف محاسبه می کنیم آنگاه كران های بالا و پایین را تعدیل كرده تا به جواب بهینه یا جواب بسیار نزدیك به بهینه برسیم.
كلید واژه: شبکه های جریان، جریان های چندكالایی، تخفیف لاگرانژین، الگوریتم سیمپلكس شبكه، جریان با هزینه محدب

لینک کمکی