فایل word برآورد بيزي پارامترهاي مدل رگرسيون با خطاهاي خود همبسته فضايي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word برآورد بيزي پارامترهاي مدل رگرسيون با خطاهاي خود همبسته فضايي :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله علوم دانشگاه تهران

تعداد صفحات :8

معمولا در آنالیز رگرسیون فرض بر این است که خطاهای الگو مستقل هستند، اما در عمل گاهی با مواردی مانند داده های فضایی مواجه می شویم که خطاهای مدل همبسته هستند و ساختار همبستگی آنها تابعی از موقعیت قرار گرفتن مشاهدات در فضای مورد مطالعه است. از اینگونه مدلها که رگرسیون فضایی نام دارند، برای تعیین رویه ها در زمین شناسی، باستان شناسی، همه گیر شناسی و پردازش تصاویر استفاده می شود. در این مقاله مدل رگرسیون فضایی با خطاهای خودهمبسته فضایی مرتبه اول با استفاده از رهیافت بیزی مورد بررسی قرار می گیرد. از آنجا که تعیین توزیع پسین پارامترها دشوار می باشد، برای برآورد بیزی پارامترها و پیش بینی بیزی مشاهدات از روش MCMC استفاده شده است. سپس نحوه اجرا و کارایی روشهای ارایه شده در یک مطالعه شبیه سازی برای حجم نمونه و اندازه شبکه های مختلف مورد بررسی قرار گرفته است.
كلید واژه: خطاهای خود همبسته فضایی، روشهای MCMC، نمونه گیری گیبس، الگوریتم متروپلیس- هاستینگس

لینک کمکی