فایل word مدل بيزي سلسه مراتبي براي جدول هاي پيشايندي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مدل بيزي سلسه مراتبي براي جدول هاي پيشايندي :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله علوم دانشگاه تهران

تعداد صفحات :9

یک مدل بیزی سلسه مراتبی برای تحلیل جدول های پیشایندی 2´2 معرفی و با استفاده از آن به استنباط در باره پارامتر همبستگی، لگاریتم نسبت بخت، پرداخته شده است. برای استخراج نمونه تصادفی از توزیع پسینی لگاریتم نسبت بخت از روش محاسباتی نمونه گیر گیبس استفاده شده است. برای آزمون استقلال چگونگی استفاده از مدل بیزی سلسله مراتبی در محاسبه عامل بیزی نیز معرفی و در یك مثال كاربردی به كار برده شده است.
كلید واژه: توزیع فوق هندسی نامركزی، آزمون فیشر، بیزی سلسله مراتبی، عامل بیزی، نمونه گیری پذیرش- رد

لینک کمکی