فایل word اثر بيهوشي استنشاقي با جريان گازي كم بر وضع هموديناميك حين عمل و مقايسه آن با بيهوشي با جريان گازي زياد

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word اثر بيهوشي استنشاقي با جريان گازي كم بر وضع هموديناميك حين عمل و مقايسه آن با بيهوشي با جريان گازي زياد :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : ارمغان دانش

تعداد صفحات :12

مقدمه و هدف: روش بیهوشی با جریان گازی كم كه در آن جریان گاز تازه كمتر از حجم دقیقه ای بیمار می باشد باعث بهبود مراقبت از بیمار می شود و مزایایی دارد از جمله؛ كاهش هیپوترمی حین عمل، كاهش لرز بعد از عمل و افزایش منافع اقتصادی و زیست محیطی. هدف از این مطالعه تعیین اثر بیهوشی استنشاقی با جریان گازی كم بر وضع همودینامیک حین عمل و مقایسه آن با بیهوشی با جریان گازی زیاد بود.مواد و روش ها: این مطالعه که به صورت كارآزمایی بالینی تصادفی یك سو كور آینده نگر بود، در سال 1384 در بیمارستان امام خمینی تبریز انجام گرفت. در این بررسی 97 بیمار با وضعیت فیزیکی I و II که کاندیدای عمل لاپاراتومی بودند بعد از القا معمولی بیهوشی، در مرحله نگهداری به دو گروه I (بیهوشی با جریان زیاد) و گروه II (بیهوشی با جریان كم) تقسیم شدند. تمام بیماران در طول عمل از نظر فعالیت الکتریکی قلب، فشار خون، ضربان قلب، درصد اشباع اكسیژن، دی اكسید كربن انتهای بازدمی، درجه حرارت، اندازه گیری درصدهای دمی و بازدمی اكسیژن و نیتروس اکساید و هالوتان مانیتور شدند. 46 بیمار تحت بیهوشی با جریان زیاد و 51 بیمار تحت بیهوشی با جریان كم قرار گرفتند. داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون های آماری مجذور كای، مان ویتنی یو، تی غیر زوجی و تکراری آنالیز گردید.یافته ها: میانگین فشارخون در گروه I قبل از عمل (سیستول 138±20 و دیاستول 78±15 میلی متر جیوه )، حین عمل (سیستول 105±31 و دیاستول 64±10 میلی متر جیوه) و در ریكاوری (سیستول 116±15 و دیاستول 70±13 میلی متر جیوه) بود. میانگین فشارخون در گروه II قبل از عمل (سیستول 139±22 و دیاستول 79±22 میلی متر جیوه)، حین عمل (سیستول 122±21 و دیاستول 75±17 میلی متر جیوه) و در ریكاوری (سیستول 118±15 و دیاستول 77±17 میلی متر جیوه) بود كه تفاوت های موجود معنی دار است (P=0.01). میانگین ضربان قلب در گروه i قبل از عمل 90±18، حین عمل 70±14 و در ریكاوری 126 ضربان در دقیقه بود. در گروهII ، میانگین ضربان قلب قبل از عمل 87.9±21، حین عمل 86±16 و در ریكاوری 104±17 ضربان در دقیقه بود كه تفاوت ها معنی دار بوده است. اختلاف معنی داری از نظر جنس، سن و وزن بین دو گروه وجود نداشت.نتیجه گیری:نگهداری بیهوشی با جریان كم گازهای بیهوشی، وضع همودینامیك بیشتری را حین عمل جراحی حفظ می كند.
كلید واژه: بیهوشی با جریان كم، بیهوشی با جریان زیاد، همودینامیک

لینک کمکی