فایل word بررسي ميزان پاسخ دهي مناسب به واكسن هپاتيت ب در بيماران آلوده به ويروس نقص ايمني انساني

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي ميزان پاسخ دهي مناسب به واكسن هپاتيت ب در بيماران آلوده به ويروس نقص ايمني انساني :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : ارمغان دانش

تعداد صفحات :10

مقدمه و هدف: خطر بروز هپاتیت ب مزمن از میزان 5 درصد در بیماران دارای سیستم ایمنی سالم به بیش از 20 درصد در بیماران آلوده به ویروس نقص ایمنی انسانی افزایش می یابد. اثربخشی واكسن هپاتیت ب در بیماران آلوده به عفونت ویروس نقص ایمنی انسانی، بین 23.8-56 درصد ذكر شده است. هدف از این مطالعه تعیین میزان پاسخ دهی مناسب به واكسن هپاتیت ب در بیماران آلوده به ویروس نقص ایمنی انسانی بود.مواد و روش ها: این مطالعه یك كارآزمایی بالینی خود شاهد است. جامعه آماری شامل كلیه بیماران مراجعه كننده به مركز مشاوره بیماران آلوده به ویروس نقص ایمنی انسانی و ایدز سنندج در سال 1385 بود كه سرولوژی آنها از نظر وجود آنتی بادی ویروس نقص ایمنی انسانی تایید شده و از نظر ابتلا به عفونت ویروس هپاتیت ب منفی بودند. حجم نمونه شامل 51 نفر بود و روش نمونه گیری سرشماری بود. برای بیماران در سه نوبت واكسن هپاتیت با دوز 20 میکروگرم در فواصل 6-1-0 ماه تزریق شد و 2 ماه بعد از تلقیح آخرین دوز واكسن ،تیتر آنتی بادی در آنها اندازه گیری شد. داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار SPSS و شاخص های توصیفی و رگرسیون و آزمون های آماری ناپارامتری کروسکال والیس و اسپیرمن مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافته ها: میانگین سنی نمونه های مورد مطالعه 33.68±8.37 سال بود. 2 نفر (3.9 درصد) از نمونه ها زن و 49 نفر (96.1 درصد) مرد بودند. میانگین سطح آنتی بادی ضد آنتی ژن سطحی ویروس هپاتیت ب در بیماران 47.55±71.58 میلی واحد بین المللی بر میلی لیتر بود. از نظر پاسخ ایمنی 31 نفر (60.8 درصد) دارای سطح آنتی بادی کمتر از 10 میلی واحد بین المللی بر میلی لیتر و 20 نفر (39.2 درصد) دارای سطح آنتی بادی بیشتر از 10 میلی واحد بین المللی بر میلی لیتر بودند. همچنین بین سطح آنتی بادی و شمارش لنفوسیت های T-CD4+ ارتباط معنی داری مشاهده نشد.نتیجه گیری: نتایج این مطالعه موید پاسخ ایمنی ضعیف تری در بیماران آلوده به ویروس نقص ایمنی انسانی به واکسن هپاتیت ب در مقایسه با افراد عادی می باشد. انجام مطالعات بعدی با دوز دو برابر و یا تکرار دوز روتین خصوصا با توجه به شمارش سلول های لنفوسیت T-CD4+ می تواند کمک کننده باشد.
كلید واژه: واکسن هپاتیت ب، بیماران آلوده به ویروس نقص ایمنی انسانی، شمارش سلول های لنفوسیت +T-CD4

لینک کمکی