فایل word بررسي عملکرد گيرنده رايانيديني بر طول دوره پتانسيل گره سينوسي - دهليزي و دهليزي - بطني دست نخورده و سالم قلب خرگوش

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي عملکرد گيرنده رايانيديني بر طول دوره پتانسيل گره سينوسي - دهليزي و دهليزي - بطني دست نخورده و سالم قلب خرگوش :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : كومش

تعداد صفحات :8

سابقه و هدف: نقش کانال یا گیرنده رایانیدینی در فعالیت پیس میکری سلول های قلبی نقشی مطرح و مناقشه برانگیز می باشد. این مطالعه به منظور تشخیص تاثیر نقش گیرنده رایانیدینی بر طول دوره قلبی پتانسیل عمل گره سینوسی - دهلیزی و دهلیزی- بطنی قلب خرگوش انجام گرفته است.مواد و روش ها: بعنوان مهار کننده اختصاصی گیرنده رایانیدینی، اثرات 0.2 و 2 میکرو مولار رایانیدین بر طول دوره پتانسیل عمل مورد بررسی قرار گرفت. پتانسیل عمل از سطح آندوتلیومی گره سینوسی - دهلیزی و گره دهلیزی -بطنی سالم و دست نخورده در قبل و بعد از مصرف رایانیدین بطور جداگانه و توسط دو میکروالکترود فلزی ثبت و اندازه گیری شد. از روش تجربی که مداخله ای بوده استفاده شد. از تست t جفت شده و مستقل برای آنالیز داده ها استفاده شد.یافته ها: مهار گیرنده رایانیدینی با 0.2 و 2 میکرو مولار رایانیدین موجب افزایش طول دوره پتانسیل عمل به ترتیب 11.6±4.3 و 30±6.75 درصد در گره سنوسی - دهلیزی و 18.5±6.3 و 65±11 درصد در گره دهلیزی - بطنی شد. این اثر در گره دهلیزی – بطنی بطور معنی داری (P<0.05) بیش تر از گره سینوسی – دهلیزی است.نتیجه گیری: گره سینوسی – دهلیزی و گره دهلیزی – بطنی خرگوش، پاسخ های کاملا متفاوتی به مهار گیرنده رایانیدینی نشان دادند که منعکس کننده توزیع متفاوت جریان مذکور در فعالیت پیس میکری گره های قلبی خرگوش می باشد. اما ازآنجا که رایانیدین موجب متوقف شدن فعالیت پیس میکری در هیچ یک از نمونه های بافتی دو گره نشده است بنابراین می توان گفت که احتمالا گیرنده رایانیدینی نقش مطلقی در تولید پتانسیل عمل گره ها ندارد.
كلید واژه: گره سینوسی- دهلیزی، گره دهلیزی- بطنی، طول دوره پتانسیل عمل، رایانیدین، گیرنده رایانیدینی

لینک کمکی